ᱫᱟᱠᱟ: ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ ᱠᱚ

ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱜᱩᱴ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ
No edit summary
No edit summary
ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱢᱚᱡᱛᱮ ᱟᱹᱨᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱟᱜ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱠᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱪᱩᱞᱦᱟᱹ ᱨᱮᱠᱩ ᱪᱚᱱᱟᱣᱟ᱾ ᱡᱚᱛᱚ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱫᱤᱠᱤ ᱤᱥᱤᱱ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱚ ᱯᱷᱮᱰᱟ᱾ ᱫᱟᱠᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱰᱮᱱ ᱮᱢ ᱞᱤᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱜ-ᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱫᱟᱠᱟ ᱤᱥᱤᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ᱾ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱺ ᱫᱤᱠᱤ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱟᱨ ᱟᱫᱚᱣᱟ ᱪᱟᱣᱞᱮ᱾ ᱫᱤᱠᱤ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱫᱚ ᱫᱟᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱟᱸᱨᱤᱡᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱫᱚᱣᱟ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱟᱸᱨᱤᱡᱟ ᱥᱮ ᱫᱟᱜᱢᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱠᱚ ᱜᱤᱰᱤᱭᱟ᱾ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱟᱸᱹᱨᱤᱪᱛᱮ ᱚᱠᱟ ᱴᱟᱜᱠᱚ ᱫᱟᱠᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱟᱱᱡᱮᱫ ᱫᱟᱠᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ-ᱟ᱾
 
'''== ᱱᱟᱱᱟᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱫᱟᱠᱟ''' ==
 
ᱫᱟᱠᱟ ᱫᱚ ᱯᱩᱰᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱟ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱷᱚᱲᱟ ᱥᱚᱱᱟᱞᱤ ᱥᱮ ᱵᱟᱫᱟᱢᱤ ᱨᱚᱝ ᱦᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱜᱮᱭᱟ᱾
 
'''== ᱮᱢ ᱥᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ''' ==
 
ᱡᱚᱢ ᱚᱠᱛᱮ ᱨᱮ ᱟᱸᱹᱨᱤᱡᱽᱟᱺᱲᱤᱪ ᱫᱟᱠᱟ ᱨᱟᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱢᱟᱸᱹᱰᱤᱢᱟᱺᱰᱤ ᱠᱚ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱩᱛᱩ ᱦᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ᱾
 
== ᱜᱩᱱ ==
 
ᱫᱟᱠᱟ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱠᱚᱨᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱟᱥᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱢᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾
 
== ᱟᱺᱲᱤᱪ ᱢᱟᱺᱰᱤ ==
 
ᱫᱟᱠᱟ ᱤᱥᱤᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱸᱦᱟ ᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱟᱺᱲᱤᱪ ᱜᱤᱰᱤᱭᱟ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱟᱺᱲᱤᱪ ᱢᱟᱺᱰᱤ ᱠᱩ ᱢᱮᱛᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱟᱺᱲᱤᱪ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱠᱩ ᱧᱩᱭ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱰᱟᱝᱨᱟᱣᱟᱜ ᱧᱩ ᱫᱟᱜ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱩ ᱵᱮᱵᱦᱟᱨᱟ᱾ ᱟᱨᱦᱚ ᱠᱤᱪᱨᱤᱪ ᱥᱮ ᱞᱩᱜᱲᱤ ᱨᱮ ᱢᱟᱬ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱩ ᱵᱮᱵᱦᱟᱨ ᱜᱮᱭᱟ᱾
 
== ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ ==
== ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ==
 
[[Category:!Main category]]