"ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱢᱟᱦᱟᱫᱚᱨᱭᱟ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

[[ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ|ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ]] ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱤᱴᱟᱜᱚᱝ;
[[ᱥᱨᱤᱞᱚᱝᱠᱟ]] ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱞᱚᱢᱵᱚ, ᱦᱟᱢᱵᱟᱱᱴᱚᱴᱟ, ᱜᱟᱞᱮ;
[[ᱤᱨᱟᱱ|ᱤᱨᱟᱱ]] ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱵᱟᱦᱟᱨ;
[[ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ|ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ]] ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱨᱟᱪᱤ, ᱥᱤᱱᱫᱷ, ᱜᱣᱟᱫᱟᱨ ᱵᱮᱞᱩᱪᱤᱥᱛᱟᱱ;
[[ᱭᱮᱢᱮᱱ]] ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱰᱮᱱ;
Anonymous user