"ᱵᱷᱮᱴᱤᱠᱟᱱ ᱥᱤᱴᱤ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

== ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱟᱹᱨᱤ ==
ᱱᱚᱱᱰᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱟᱹᱨᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱱ ᱨᱳᱢᱟᱱ ᱠᱮᱛᱷᱚᱞᱤᱠ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱟᱱ ᱛᱮ ᱱᱚᱱᱰᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱟᱨᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱦᱚᱸ ᱮᱥᱴᱟᱢᱯ ᱟᱨ ᱫᱟᱲᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ Memorandum ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ, ᱢᱤᱣᱡᱤᱭᱟᱢ ᱵᱚᱞᱚᱜ ᱯᱷᱤ ᱟᱨ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱚᱞ ᱚᱱᱚᱞ ᱠᱚ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱛᱮᱜᱤ ᱱᱚᱱᱰᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱟᱨᱤ ᱫᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾
 
== ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ==
ᱵᱷᱮᱴᱤᱠᱟᱱ ᱥᱤᱴᱤ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱ [[ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ|ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ]] ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ᱾ ᱨᱳᱢᱟᱱ ᱠᱮᱛᱷᱚᱞᱤᱠ ᱫᱚ ᱜᱤᱨᱡᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ [[ᱞᱮᱴᱤᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ|ᱞᱮᱴᱤᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ]] ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣᱟ᱾
 
[[Category:ᱤᱣᱨᱳᱯ]]
[[Category:City]]
Anonymous user