"ᱠᱟᱴᱷᱢᱟᱱᱰᱩ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

Created page with "ᱠᱟᱴᱷᱩᱢᱟᱱᱰᱩ ᱫᱚᱱᱮᱯᱟᱲ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽᱜᱟᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱾"
(Created page with "ᱠᱟᱴᱷᱩᱢᱟᱱᱰᱩ ᱫᱚᱱᱮᱯᱟᱲ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽᱜᱟᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱾")
(ᱵᱷᱮᱜᱮᱫ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ)
᱔᱓

edits