ᱩᱧᱩᱢ: ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ ᱠᱚ

ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱜᱩᱴ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ
(Created page with "ᱧᱩᱱᱩᱢ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨᱚᱜ-ᱟ ᱚᱱᱟ ᱩᱧᱩᱢ ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱞᱟᱛᱟᱨ...")
 
No edit summary
[[ᱧᱩᱱᱩᱢ]] ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨᱚᱜ-ᱟ ᱚᱱᱟ ᱩᱧᱩᱢ ([[:en:Pronoun]]) ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱠᱚᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱢᱟ-
# '''ᱠᱟᱹᱨᱩ''' ᱜᱟᱹᱭ ᱮ ᱜᱩᱯᱤᱭᱟ᱾
# '''ᱟᱡ''' ᱫᱚ ᱨᱟᱢᱚ ᱛᱮᱠᱚ ᱨᱤᱱ ᱜᱟᱹᱭ ᱦᱚᱸᱭ ᱤᱫᱤ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱚᱣᱟ᱾
᱑,᱗᱑᱔

edits