ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ: ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ ᱠᱚ

No edit summary
ᱜᱚᱛᱟᱣᱠᱚ: ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱳᱭᱮᱵ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ
ᱜᱚᱛᱟᱣᱠᱚ: ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱳᱭᱮᱵ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ
 
==ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ==
ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱤᱫᱤᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱜᱮ ᱨᱟᱯᱟᱪᱟᱜ ᱛᱚᱝᱜᱮ ᱟᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ ᱥᱟᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ ᱥᱟᱨᱤ ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱾ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱵᱟᱜᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱛᱮ ᱠᱮᱠᱚ ᱵᱚᱫᱚᱫᱚᱞ ᱪᱟᱵᱟ ᱦᱟᱠᱟᱱᱟᱪᱟᱵᱟᱣᱟᱠᱟᱱᱟ
 
==ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ ==
᱔᱕

edits