"ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ:ᱠᱷᱩᱴ ᱵᱚᱞᱚᱱ ᱦᱚᱨ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱜᱩᱴ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ
ᱱᱟᱥᱮ (added Category:!Main category using HotCat)
<div style="border:1px solid #AAA; background-color:#FFFFFF; padding-left:6px;">
<div style="float:right; background-color:#F7F7F7; padding:10px; padding-right:20px; border-left:1px solid #CCC; border-bottom:1px solid #DDD; border-right:1px solid #DDD; border-top:1px solid #FAFAFA; margin-left:50px;">
<div style="font-size:90%; text-align:center;">'''Biso̠ykoᱥᱟᱛᱚᱢᱠᱚ'''</div>
<div style="text-align:left;">
[[#CBB|1 Kho̠bo̠rᱠᱷᱚᱵᱚᱨ]]<br />
[[#Todo|2 Go̠ṛo̠ᱜᱚᱲᱚ E̠mᱮᱢ]]<br />
[[#Collaborations|3 Go̠ṛo̠ᱜᱚᱲᱚ e̠mᱮᱢ lekanᱞᱮᱠᱟᱱ kạmiᱠᱟᱹᱢᱤ]]<br />
[[#Guidelines|4 Go̠ṛo̠ᱜᱚᱲᱚ hataomeᱦᱟᱛᱟᱣᱢᱮ]]
</div></div>
[[File:System-users.svg|95px|left]]
<h1 style="margin-top:.1em; padding-left:5px; text-align:left; margin-bottom:.2em; border-bottom:0; font-weight:bold;">
ᱠᱷᱩᱴ ᱵᱚᱞᱚᱜ ᱦᱚᱨ </h1>
Khũṭ Bo̠lo̠ḱ Ho̠r </h1>
 
<div style="font-size:120%; margin-bottom:10px; text-align:left; padding-right:5%; line-height:150%; color:#222; padding-left:5px;">ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱩᱭᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱠᱷᱩᱴᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱷᱟᱨ᱾ ᱱᱚᱱᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱩᱭᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟᱨᱮ ᱪᱮᱛ ᱠᱟᱹᱢᱤᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱠᱚ ᱵᱚᱜᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱫᱟᱨᱮᱭᱟᱜᱵᱚᱱ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱹᱠᱚ ᱵᱮᱜᱚᱨᱛᱮᱦᱚ ᱚᱠᱛᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ-ᱟ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱩᱭᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟᱨᱮ ᱚᱠᱚᱭᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱠᱚᱭᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱩᱭᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱟᱹᱞᱤᱛ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨᱦᱚᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱫᱟᱨᱤᱜᱢᱟᱵᱚᱱ᱾
<div style="font-size:120%; margin-bottom:10px; text-align:left; padding-right:5%; line-height:150%; color:#222; padding-left:5px;">Santali uikipiḍia khũṭkhon johar. Nonḍe khon santali uikipiḍiare cet́ kạmiko calaḱ akan tabona onako boge baḍae dṛiaḱabon. Niạko bego̠rtẽhõ okṭaḱ kạmiko ạḍi jạruṛte sapṛao hoyoḱa, niạ uikipiḍiare o̠ko̠yko menat́koa ar santali uikipiḍiarenaḱ cạlit́ kho̠bo̠rhõbon baḍae daṛimabon.
</div><div style="clear:both;"></div></div></div>