ᱠᱟᱴ ᱟᱯᱟᱛ: ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ ᱠᱚ

ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱜᱩᱴ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ
No edit summary
ᱜᱚᱛᱟᱣᱠᱚ: ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱳᱭᱮᱵ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ
No edit summary
ᱜᱚᱛᱟᱣᱠᱚ: ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱳᱭᱮᱵ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ
ᱢᱤᱫᱴᱟ.ᱝᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱨᱟᱺᱰᱤ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱪᱷᱟᱸᱰᱩᱭ ᱨᱤᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟ.ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟ.ᱦᱟᱨᱟᱵᱩᱨᱩᱜᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱦᱟᱨᱟᱵᱩᱨᱩᱜ ᱞᱟ.ᱜᱤᱫᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱨᱟᱺᱰᱤ ᱥᱮ ᱪᱷᱟ.ᱰᱩᱭᱪᱷᱟᱹᱰᱩᱭ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟ.ᱝᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱠᱚᱲᱟ ᱥᱟᱶ ᱮ ᱵᱟᱯᱞᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱚᱠᱚᱭ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱮ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱜᱮᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱭᱟ ᱠᱟᱴ ᱟᱯᱟᱛ  ᱫᱚ ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟ.ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱠ ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱠᱟᱴ ᱟᱯᱟᱛ  ᱟᱜ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱦᱚᱠ ᱟᱭᱫᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱠᱷᱟᱞᱤ ᱮᱝᱜᱟᱛ ᱟᱜ ᱚᱛ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱦᱚᱠ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱾
᱒,᱑᱑᱖

edits