"᱕" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

 
==ᱠᱷᱮᱞ==
ᱚᱞᱤᱢᱯᱤᱠ ᱠᱷᱮᱞ ᱨᱮ ᱢᱚᱬᱮ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱪᱩᱲᱤ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱟᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ᱾ ᱢᱚᱬᱮ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱪᱩᱲᱤ ᱫᱚ ᱢᱚᱬᱮ ᱜᱚᱴᱟᱝ [[ᱢᱟᱦᱟᱫᱮᱥ|ᱢᱟᱦᱟᱫᱮᱥ]] ᱠᱚ ᱩᱫᱩᱜᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ [[ᱮᱥᱤᱭᱟ|ᱮᱥᱤᱭᱟ]], [[ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ|ᱟᱯᱷᱠᱤᱠᱟᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ]], [[ᱤᱭᱩᱨᱚᱯ|ᱤᱭᱩᱨᱚᱯ]], [[ᱚᱥᱴᱨᱮᱞᱤᱭᱟ|ᱚᱥᱴᱨᱮᱞᱤᱭᱟ]] ᱟᱨ [[ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ]] ᱾
 
==ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱲᱟᱣ==