"᱕" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

* ᱡᱤᱥᱩ ᱠᱨᱤᱥᱴ ᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱢᱚᱬᱮ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱜᱷᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱛᱤ ᱨᱮ ᱵᱟᱨᱭᱟ, ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱛᱷᱚᱯᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱟᱨ ᱠᱚᱲᱟᱢ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ᱾
 
===ᱢᱩᱥᱞᱟᱹᱤᱥᱞᱟᱢ===
 
[[File:Five pillars of Islam.svg|thumb|The five pillars of islam]]
᱑,᱔᱙᱖

edits