"᱕" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

===ᱥᱤᱠᱷ ===
* ᱥᱤᱠᱷ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱜᱩᱨᱩ ᱜᱩᱨᱩ ᱜᱚᱵᱤᱱᱫᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱬᱮ ᱜᱚᱴᱟᱝ '''ᱠᱮ ''' (Panj kakars-Five Ks) ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ '''ᱠᱮ''' ᱛᱮᱜᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ- ''kesh'' (Unshorn hair), ''kangha'' (the comb), ''kara'' (the steel bracelet), ''kachhehra'' (the soldiers short) ᱟᱨ ''kirpan'' (the sword)᱾
 
==ᱥᱟᱨᱱᱟ==
 
* ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮ [[ᱢᱚᱬᱮ ᱠᱚ]] ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ᱾
 
==ᱠᱷᱮᱞ==
᱑,᱔᱙᱔

edits