ᱦᱟᱹᱠᱩ: ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ ᱠᱚ

ᱯᱨᱟᱱᱤ=ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ, ᱠᱟᱱᱟᱠᱩ=ᱠᱟᱱᱟᱠᱚ, ᱟᱵᱭᱟ= ᱟᱵᱣᱟᱜ, ᱦᱟᱹᱠᱭᱟ= ᱦᱟᱹᱠᱩᱣᱟᱜ, ᱠᱩᱭᱟ=ᱠᱚᱣᱟ, ᱪᱩᱸᱭᱟᱹᱜ=ᱪᱷᱩᱭᱟᱺᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱹᱨᱩ ᱮᱱᱟ᱾
ᱱᱟᱥᱮ (5 revisions imported: Importing from Incubator)
(ᱯᱨᱟᱱᱤ=ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ, ᱠᱟᱱᱟᱠᱩ=ᱠᱟᱱᱟᱠᱚ, ᱟᱵᱭᱟ= ᱟᱵᱣᱟᱜ, ᱦᱟᱹᱠᱭᱟ= ᱦᱟᱹᱠᱩᱣᱟᱜ, ᱠᱩᱭᱟ=ᱠᱚᱣᱟ, ᱪᱩᱸᱭᱟᱹᱜ=ᱪᱷᱩᱭᱟᱺᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱹᱨᱩ ᱮᱱᱟ᱾)
ᱜᱚᱛᱟᱣᱠᱚ: ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱳᱭᱮᱵ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ
[[File:Georgia_Aquarium_-_Giant_Grouper_edit.jpg|thumb|Georgia Aquarium - Giant Grouper edit]]
'''ᱦᱟᱹᱠᱩ''' ᱫᱚ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱢᱟᱭᱟᱢᱨᱮᱱ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱯᱨᱟᱱᱤᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱠᱟᱱᱟᱠᱩ᱾ ᱠᱟᱱᱟᱠᱚ᱾ ᱡᱚᱲ ᱵᱤᱡᱚᱲ ᱯᱷ:ᱠᱲᱟᱹᱜ ᱟᱨ ᱪᱩᱯᱤ ᱛᱮᱠᱚ ᱯᱟᱭᱨᱟᱜ-ᱟ ᱟᱨ ᱯᱷᱩᱞᱠᱟᱹᱛᱮ(ᱞᱟᱯᱚᱫ) ᱥᱟᱸᱦᱮᱫᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ-ᱟ᱾ ᱦᱟᱹᱠᱩᱭᱟᱦᱟᱹᱠᱩᱣᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱫᱚ ᱪᱩᱸᱭᱟᱹᱜᱛᱮᱪᱩᱸᱭᱟᱹᱜ ᱯᱮᱨᱮᱡᱜᱮᱭᱟ᱾(ᱪᱷᱩᱭᱟᱺᱜ)ᱛᱮ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱟᱫᱚ ᱪᱩᱸᱭᱟᱹᱜᱪᱷᱩᱭᱟᱺᱜ) ᱵᱟᱱᱩᱜᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱚᱝᱠᱟᱱᱚᱱᱠᱟᱱ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱦᱚᱸ ᱟᱭᱢᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱩᱠᱚ ᱜᱮᱭᱟ᱾
ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱫᱚ ᱵᱩᱞᱩᱝ ᱫᱟᱜ ᱮᱠᱷᱟᱱᱛᱮ ᱜᱟᱸᱜᱟ, ᱦᱮᱲᱮᱢ ᱫᱟᱜ ᱮᱠᱷᱟᱱᱛᱮ ᱠᱷᱟᱹᱲᱤ, ᱜᱟᱰᱟ, ᱯᱩᱠᱷᱨᱤ, ᱜᱟᱹᱰᱭᱟᱹ , ᱡᱚᱞᱟ ᱮᱢᱟᱱᱛᱮᱭᱟᱜ ᱨᱮᱠᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜ-ᱟ᱾ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱫᱟᱜ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱚᱸᱰᱮᱜᱮ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜ-ᱟ᱾ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤᱨᱮᱜᱮᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ-ᱟ ᱦᱚᱲ ᱥᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱠᱚᱫᱚᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱟᱹᱠᱩᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱠᱚ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱟᱵᱚᱭᱟᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚᱨᱮᱱᱟᱜᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱵᱷᱤᱴᱟᱢᱤᱱ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱠᱷᱚᱡ ᱧᱟᱢᱚᱜ-ᱟ᱾ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱯᱨᱟᱱᱤᱡᱤᱭᱹᱞᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱠᱩᱭᱟᱢᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱸᱦᱟᱸᱭᱠᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱵᱟᱝ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱢᱮᱸᱛᱮᱜᱮᱠᱩᱢᱮᱸᱛᱮ ᱜᱮᱠᱚ ᱪᱤᱱᱦᱟᱣᱪᱤᱱᱷᱟᱹᱣ ᱠᱩᱭᱟ᱾ᱠᱚᱣᱟ᱾
 
==ᱦᱟᱹᱠᱩᱭᱟᱜ ᱱᱟᱱᱟᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱡᱟᱹᱛ ==
᱖᱓

edits