"ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

==ᱠᱟᱹᱢᱤ==
ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱨᱮ, ᱵᱷᱟᱱᱰᱟᱱ ᱨᱮ, ᱪᱷᱩᱛ ᱪᱷᱟᱴᱭᱟᱹᱨ ᱠᱚᱨᱮ, ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱟᱪᱟᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱦᱩᱭ ᱠᱮᱭᱟ ᱾ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱱᱮᱭᱟᱶ ᱛᱟᱯᱟᱢ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱚᱲᱟᱜ ᱩᱥᱟᱹᱫ ᱠᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜ-ᱟ ᱾ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱟᱡᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨᱯᱩᱛᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ-ᱟ ᱾ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱨᱮ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱩᱠᱛᱤ ᱟᱧᱡᱚᱢ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱡ ᱚᱱᱟ ᱚᱝᱥᱟᱨ ᱨᱟᱭ ᱮ ᱮᱢᱟ ᱾ ᱟᱵᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱟᱭ ᱫᱚᱵᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱟᱜᱩ ᱟᱠᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱾
==ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱚᱜᱽᱭᱚᱛᱟ==
* ᱢᱟᱹᱱᱟᱱ, ᱜᱟᱹᱠᱷᱩᱲᱟᱱ, ᱟᱹᱠᱤᱞᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱮ ᱦᱩᱭ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ ᱾
* ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢ ᱩᱢᱮᱨᱟᱱᱤᱡ ᱫᱚ ᱟᱞᱚᱭ ᱦᱩᱭ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ ᱾
* ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱛᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱪᱷᱚᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱᱤᱡ ᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ, ᱮᱴᱟᱜ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱᱤᱡ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱾
 
== ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱲ==
ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱯᱤᱪᱷᱤ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱟᱫᱚᱢ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱚᱬᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱠᱚ ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜ ᱡᱷᱚᱜ ᱟᱫᱚᱢ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱥᱮᱨᱢᱟ, ᱵᱟᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱵᱚᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾
᱔᱓

edits