"ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱜᱩᱴ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ
ᱢᱤᱫ '''ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ''' ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱨᱴ (part) ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱟᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱨᱟᱭᱢᱮᱴ (primate) ᱠᱚᱣᱟᱜ [[ᱛᱤ]] ᱛᱮ ᱮᱢ ᱟᱨ ᱠᱚᱭ ᱥᱮᱱᱥᱮᱥᱟᱱ (sensetion) ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱨᱴ ᱠᱟᱱᱟ ᱾
ᱱᱚᱨᱢᱟᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱛᱤ ᱨᱮ ᱢᱚᱬᱮ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱡᱟᱝ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱛᱤ ᱫᱚ ᱯᱷᱟᱞᱝᱜᱮᱥ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱣᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱵᱷᱟᱞᱮ ᱟᱫᱷᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱯᱳᱞᱤᱰᱮᱠᱴᱞᱤ ᱥᱮ ᱳᱞᱤᱜᱳᱰᱟᱭᱞᱤ ᱥᱮ ᱢᱮᱰᱤᱠᱟᱞ ᱮᱢᱯᱩᱴᱮᱥᱟᱱ ᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱢᱟᱲᱟᱝᱟᱜ ᱫᱚ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ, ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱩᱫᱩᱜ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ, ᱛᱟᱞᱟ ᱦᱟᱜ ᱫᱚ ᱰᱟᱹᱱ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ, ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱢᱩᱸᱫᱟᱢ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡᱟᱜ ᱫᱚ ᱥᱤᱜ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱣᱟᱜ - ᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫᱟ, ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱚᱬᱮ ᱴᱟᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ - ᱟ ᱢᱮᱱᱠᱟᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱢᱤᱢᱤᱫ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱸᱭ ᱵᱟᱲᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱡᱩᱫᱟᱹ - ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱮᱯᱷᱤᱱᱮᱥᱟᱱ ᱦᱚᱸ ᱡᱩᱫᱟᱹ-ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜ - ᱟ ᱢᱮᱱᱮᱛ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ - ᱟ ᱾
== ᱱᱟᱜᱟᱢ ==
 
ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱰᱤᱠᱥᱱᱟᱨᱤ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱮᱛ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱚᱬᱮ ᱴᱟᱝ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ, ᱥᱮ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱤᱠᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱩᱱᱭᱟᱹ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ( ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱚᱠᱛᱮ ᱑ ᱠᱷᱚᱱ ᱔ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱠᱚ ᱞᱮᱠᱷᱟᱭᱟᱮ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱴᱟᱜ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱩᱨ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱩᱫᱩᱜ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱮᱦᱚᱵᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ) ᱾
 
== ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ ==
{{ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ}}
᱔,᱘᱕᱖

edits