ᱠᱟᱹᱢᱭᱟᱹ ᱦᱚᱲ: ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ ᱠᱚ

ᱱᱟᱥᱮ
(Created page with "ᱥᱤᱢ ᱨᱟᱜ ᱥᱟᱸᱣ ᱟᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱴᱷᱟᱸᱣ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱭᱟᱫᱟᱭ- ᱠᱟᱹᱢᱭᱟᱹ ᱦᱚᱲ᱾ ᱠᱟᱰᱟ ᱰᱟᱝᱜᱽ...")
 
ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ
ᱠᱟᱹᱢᱭᱟᱹ ᱦᱚᱲ᱾
 
[[ᱛᱷᱚᱠ:ᱱᱟᱶᱟ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]]
᱕,᱔᱘᱗

edits