"ᱯᱨᱚᱥᱯᱮᱨᱚ ᱟᱞᱯᱤᱱᱤ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

ᱱᱟᱥᱮ
ᱚᱞ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱮᱱᱟ
ᱱᱟᱥᱮ (→‎ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ: ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ)
ᱜᱚᱛᱟᱣᱠᱚ: ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱳᱭᱮᱵ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ Advanced mobile edit
ᱱᱟᱥᱮ (ᱚᱞ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱮᱱᱟ)
ᱜᱚᱛᱟᱣᱠᱚ: ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱳᱭᱮᱵ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ Advanced mobile edit
| footnotes =
}}
 
ᱯᱨᱚᱥᱯᱮᱨᱚ ᱟᱞᱯᱤᱱᱤ (ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱯᱨᱚᱥᱯᱟᱹᱨ ᱟᱹᱯᱭᱱᱟᱹᱥ, ᱯᱨᱚᱥᱯᱮᱨᱚ ᱟᱹᱞᱯᱭᱱᱤᱭᱚ
ᱟᱨ ᱞᱮᱴᱤᱱ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱯᱨᱚᱥᱯᱮᱨᱚᱥ ᱟᱹᱞᱯᱭᱱᱩᱥ)
 
==ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ==
{{ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ}}
᱓,᱑᱕᱓

edits