"ᱟᱠᱨᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

 
== ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ==
ᱟᱠᱨᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱜ ᱜᱷᱟᱸᱨᱚᱡᱽ ᱫᱚ ᱠᱨᱤᱠᱮᱴ ᱜᱟᱛᱮ ᱜᱷᱟᱸᱨᱚᱡᱽ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱟᱡᱨᱮᱱ ᱵᱷᱟᱛᱤᱡᱟ ᱱᱟᱯᱷᱤᱥ ᱤᱠᱵᱟᱞ ᱟᱨ ᱛᱟᱢᱤᱢ ᱤᱠᱵᱟᱞ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱠᱨᱤᱠᱮᱴ ᱫᱚᱞ ᱨᱮᱠᱤᱱ ᱜᱟᱛᱮᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲᱜᱮ ᱩᱰᱷᱟᱹᱱ ᱵᱮᱴᱥᱢᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟᱠᱤᱱ᱾ ᱛᱟᱢᱤᱢ ᱤᱠᱵᱟᱞ ᱫᱚ ᱠᱨᱤᱠᱮᱴ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱢᱩᱠᱷᱤ ᱵᱮᱴᱥᱢᱮᱱ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱛᱮᱜᱮ ᱠᱩ ᱵᱟᱰᱟᱭᱮᱭᱟ᱾
 
== ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ ==