"ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱟᱦᱟᱸ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱜᱩᱴ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ
 
{{Infobox event
| title = ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱟᱦᱟᱸ
| image = [[File:World Indigenous Day Celebration.jpg|thumb|ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ ᱢᱤᱪᱷᱤᱞ, ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ]]
| image_size =
| image_alt =
| caption = ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ ᱢᱤᱪᱷᱤᱞ, ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ
| caption =
| native_name =
| native_name_lang =