"ᱟᱥᱟᱢ ᱜᱚᱱᱚ ᱯᱚᱨᱤᱥᱚᱫᱽ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

+ref head
(broken infobox fixed)
(+ref head)
 
 
ᱱᱤᱛ ᱚᱠᱛᱮ ᱨᱮ [[ᱱᱚᱨᱛ-ᱤᱥᱴ ᱨᱮᱡᱤᱭᱚᱱᱟᱞ ᱯᱚᱞᱤᱴᱤᱠᱮᱞ ᱯᱷᱨᱚᱱᱴ]] [[North-East Regional Political Front]] ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱮᱫ ᱦᱚ ᱠᱟᱱᱟᱭ, ᱡᱟᱦᱟ ᱫᱚ [[ᱱᱮᱥᱚᱱᱮᱞ ᱰᱮᱢᱚᱠᱨᱮᱴᱤᱠ ᱮᱞᱟᱭᱮᱱᱥ (ᱥᱤᱧᱚᱛ)]] [[National Democratic Alliance (India)]] ᱥᱟᱶ ᱜᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱾
 
==ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ==
{{ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ}}