"ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱜᱩᱴ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ
ᱱᱟᱥᱮ
ᱜᱚᱛᱟᱣᱠᱚ: ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱳᱭᱮᱵ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ Advanced mobile edit
'''ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ''' ([[ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ|ᱤᱝᱞᱤᱥ]] : Second language) ᱫᱚ [[ᱜᱚᱜᱚ ᱟᱲᱟᱝ|ᱟᱭᱳ ᱟᱲᱟᱝ]] ᱪᱮᱫ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱭᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜᱼᱟ ᱾
 
ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱟᱭᱚ ᱟᱲᱟᱝ ᱥᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱾
 
==ᱥᱟ.ᱠᱷᱭᱟ.ᱛ==
{{ᱥᱟ.ᱠᱷᱭᱟ.ᱛ}}
᱔,᱙᱐᱘

edits