"ᱠᱟᱱᱣᱟ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱜᱩᱴ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ
ᱜᱚᱛᱟᱣᱠᱚ: ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱳᱭᱮᱵ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ
ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱲᱟᱹ [[ᱠᱟᱹᱢᱤ]] ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱚᱪᱚᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱣᱟ ([[:en:Verb]]) ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮ ᱠᱟᱱᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱴᱷᱮᱱ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾
# ᱟᱛᱨᱟ ᱠᱟᱱᱣᱟ
# ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱟᱱᱣᱟ