"ᱱᱟᱵᱷᱟᱡᱳ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱜᱩᱴ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ
ᱜᱚᱛᱟᱣᱠᱚ: ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱳᱭᱮᱵ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ Advanced mobile edit
ᱜᱚᱛᱟᱣᱠᱚ: ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱳᱭᱮᱵ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ Advanced mobile edit
 
'''ᱱᱟᱵᱷᱟᱡᱳ''' ᱥᱮ '''ᱱᱟᱵᱷᱟᱦᱳ''' (ᱱᱟᱵᱷᱟᱡᱳ: Diné bizaad ᱥᱮ Naabeehó bizaad) ᱫᱚ [[ᱱᱟᱼᱰᱮᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ|ᱱᱟᱼᱰᱮᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ]] ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ [[ᱠᱚᱧᱮ ᱟᱛᱷᱟᱵᱟᱥᱠᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ]] ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ [[ᱮᱛᱚᱢ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ]] ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱪᱮ ᱴᱚᱴᱷᱟᱠᱤᱭᱟᱹ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱟᱵᱷᱟᱡᱳ ᱫᱚ ᱠᱚᱧᱮᱼᱯᱟᱪᱮ [[ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ]] ᱨᱮᱱᱟᱜ [[:en:Navajo Nation|ᱱᱟᱵᱷᱟᱡᱳ]] ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ ᱾ ᱱᱟᱵᱷᱟᱡᱳ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱨᱮᱱ ᱟᱹᱫᱤᱢ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱨᱚᱲᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ, ᱒᱐᱑᱑ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱲᱥᱚᱝ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱑᱗᱐,᱐᱐᱐ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱨᱚᱲᱼᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱠᱚ ᱠᱚᱢ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱟᱵᱷᱟᱡᱳ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱛᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮᱸ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱠᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾
 
==ᱧᱩᱛᱩᱢ==
 
==ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ==
==ᱱᱟᱜᱟᱢ==
 
==ᱨᱚᱱᱚᱲ==
 
==ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ==
 
==ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ==
 
==ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ==
᱔,᱓᱗᱘

edits