ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ: ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ ᱠᱚ

ᱱᱟᱥᱮ
ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ
ᱱᱟᱥᱮ (ᱚᱞ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱠᱮᱜᱼᱟᱧ)
ᱱᱟᱥᱮ (ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ)
[[File:Libyan Cave Art.jpg |thumb | ᱞᱤᱵᱤᱭᱟ ᱨᱤᱱ ᱟᱫᱤᱢᱟᱱᱟᱣ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ]]
ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱱᱟᱜ ᱢᱮᱫ ᱦᱟᱣ ᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱡᱚᱝ ᱨᱟ ᱵᱟᱝ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱫᱮᱠᱷᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱫᱷᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱫᱚ ᱦᱚᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱠᱚ ᱠᱚᱲᱟ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱡᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱚᱠᱟ ᱡᱷᱚᱜ ᱨᱚᱲ ᱵᱟᱠᱚ ᱜᱟᱱᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱡ ᱩᱱ ᱡᱷᱚᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱚᱲᱟᱣᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱡ ᱠᱚ ᱾
᱔,᱒᱘᱖

edits