"ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ:Rocky 734/sandbox/ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱚᱯᱷᱴᱣᱮᱨ/ᱮᱯ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱒᱐᱒᱑" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

ᱱᱟᱥᱮ
ᱱᱟᱥᱮ (→‎Newpipe)
*ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱠᱟᱱᱟ ᱾
 
=== Arow OS ===
ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟᱺ ᱮᱱᱰᱨᱚᱭᱮᱰ ᱠᱚᱥᱴᱚᱢ ᱨᱚᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱾
#ᱢᱟᱹᱦᱩᱛ = ᱢᱟᱹᱦᱟᱹᱛ, ᱴᱷᱤᱠ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱦᱟᱹᱛ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾
#ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱽ = ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ, ᱫ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱵᱟᱝ ᱚᱨ ᱪᱷᱚ ᱚᱦᱚᱫ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣᱟ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮ ᱾
#ᱟᱸᱠᱰᱟ = ᱟᱸᱠᱲᱟ
[[ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ:Rocky 734|Rocky 734]] ([[ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ:Rocky 734|ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ]]) ᱐᱖:᱔᱙, ᱑᱔ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱑ (UTC)
== ᱵᱷᱚᱵᱤᱥᱭᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱯ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱞᱤᱥᱴᱭ ==
ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱚ ᱞᱤᱥᱴᱭ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱵᱷᱚᱵᱤᱥᱭᱚᱛ ᱨᱮ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱼᱟ ᱾
᱒,᱙᱐᱗

edits