"ᱜᱚᱡ ᱜᱩᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱨ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱜᱩᱴ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ
ᱜᱚᱛᱟᱣᱠᱚ: ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱳᱭᱮᱵ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ Advanced mobile edit
ᱜᱚᱛᱟᱣᱠᱚ: ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱳᱭᱮᱵ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ Advanced mobile edit
ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱᱟᱜ ᱥᱮᱨᱣᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱜᱚᱡ ᱜᱩᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱮᱲᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱟᱹᱛᱷᱟᱣᱲᱤ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱡᱩᱛᱟ ᱾ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱨᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ-ᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱯᱮᱲᱟ ᱠᱚ ᱜᱚᱡ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱛᱮᱱᱢᱟᱦᱟᱱ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱵᱟᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱠᱚᱜ-ᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱨᱮ ᱢᱟᱦᱟ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮᱞᱟᱨᱮ ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱫ ᱧᱮᱯᱮᱞ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱯᱮᱲᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱣᱨᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱾
 
==ᱛᱷᱩᱞᱤ ᱨᱚᱜ==
ᱛᱩᱞᱤ ᱨᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱛᱩᱨᱮ ᱜᱚᱰᱮᱛ ᱵᱟᱵᱟᱭ ᱦᱚᱦᱚᱭᱟ ᱾
==ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱰᱟᱦᱟᱨ==
ᱡᱤᱣᱤ ᱨᱟᱲᱮᱡ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱯᱩᱥ ᱵᱚᱝᱜᱟ ᱨᱮ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱡᱟᱝ ᱵᱟᱦᱟ ᱠᱚ ᱵᱚᱦᱮᱞᱟ ᱾ ᱡᱟᱝ ᱵᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱥᱤᱥᱤᱨ ᱧᱩᱨᱩᱜ ᱡᱚᱠᱷᱟᱜ ᱱᱟᱹᱭᱭ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱡᱚᱠᱷᱟᱜ ᱱᱟᱹᱭ ᱫᱟᱜ ᱨᱮ ᱡᱟᱝ ᱵᱟᱦᱟ ᱠᱚ ᱵᱚᱦᱮᱞᱟ ᱾ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱫᱚ ᱥᱟᱠᱨᱟᱛ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱷᱩᱞᱤ ᱠᱚ ᱨᱚᱜᱟ ᱾ ᱛᱷᱩᱞᱤ ᱫᱚ ᱡᱟᱝ ᱵᱟᱦᱟ , ᱫᱟᱹᱞ , ᱛᱟᱵᱮᱱ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱟᱸᱵᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱨᱚᱜᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱮ ᱯᱩᱸᱰ ᱜᱟᱢᱪᱷᱟ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱹᱲᱤ ᱚᱲᱮᱡ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱨᱚᱜᱟ ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱛᱷᱩᱞᱤᱨᱮ ᱫᱟᱹᱞ , ᱛᱟᱵᱮᱱ , ᱥᱟᱥᱟᱝ , ᱵᱩᱞᱩᱝ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱦᱚᱞᱟᱫ ᱵᱟᱹᱴᱤ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱸᱵᱟᱣ ᱡᱩᱛᱟ ᱾ ᱡᱟᱝ ᱵᱟᱦᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱛᱷᱩᱞᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱠᱟᱜ-ᱟ ᱾
ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱫᱚ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱨᱮ ᱯᱩᱱᱭᱟᱺ ᱛᱤᱨᱤᱞ ᱦᱟᱯᱟ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱡᱟᱹᱛᱨᱤ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱮᱭᱟ , ᱯᱮᱲᱟ ᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱫ ᱥᱟᱸᱜᱚᱪ ᱠᱚᱠᱚ ᱮᱢᱟᱭᱟᱸ ᱾ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱟᱠᱟᱫ ᱡᱟᱝ ᱵᱟᱦᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱡᱟᱝ ᱵᱟᱦᱟ ᱛᱚᱯᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱱᱟᱥᱮ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱛᱮᱠᱚ ᱟᱛᱟᱨ ᱧᱚᱜᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱡᱟᱝ ᱵᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱫᱚᱵᱟᱹᱴᱤ ᱠᱚ ᱤᱫᱤᱭᱟ ᱡᱟᱹᱛᱨᱤ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱚᱰᱚᱠ ᱤᱫᱤ ᱮᱭᱟ ᱾ ᱫᱚᱵᱟᱴᱤ ᱨᱮ ᱯᱮᱭᱟ ᱪᱟᱝᱜᱽᱲᱟ ᱦᱟᱯᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱛᱟ , ᱚᱱᱟ ᱪᱟᱝᱜᱽᱲᱟ ᱪᱚᱴᱨᱮ ᱪᱩᱠᱟᱹᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱝ ᱵᱟᱦᱟ ᱚᱰᱚᱠ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱫᱟᱜ ᱟᱨ ᱵᱮᱨᱮᱞ ᱫᱟᱜ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱟᱹᱨᱩᱵᱟ ᱾ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱩᱰᱤ ᱮᱨᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚ ᱨᱩᱣᱟᱲᱟ ᱟᱨ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱫᱚᱠᱚ ᱥᱟᱦᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱥᱟᱦᱟ ᱧᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱤᱰᱤ ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱪᱟᱵᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱹᱛᱨᱤ , ᱢᱩᱴᱷᱤᱭᱟᱹ , ᱟᱹᱭᱩᱨᱤᱡ ᱠᱚ ᱥᱤᱢ ᱵᱩᱥᱟᱹᱜ ᱛᱮᱠᱚ ᱩᱨᱭᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱠᱚ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱜᱚᱫ ᱠᱟᱠᱚᱣᱟ ᱱᱟᱺᱭ ᱜᱷᱟᱴ ᱥᱮᱫ ᱾
ᱱᱟᱺᱭ ᱜᱷᱟᱴ ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱭᱚ ᱢᱩᱰᱨᱟᱹᱜ ᱟᱠᱚ ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱡᱟᱹᱛᱨᱤ ᱱᱟᱺᱭ ᱫᱟᱜ ᱨᱮ ᱯᱮ ᱫᱷᱟᱣ ᱩᱱᱩᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱤᱨᱞᱟᱹ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱳᱨᱳ ᱦᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱝ ᱵᱟᱦᱟ ᱵᱚᱦᱮᱞ ᱠᱟᱜ ᱛᱮ ᱵᱟᱹᱞᱤ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱟᱹᱜᱩ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱛᱮ ᱯᱮᱸᱰᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟᱭ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱸᱰᱮ ᱨᱮ ᱥᱚᱞᱚᱝ ᱥᱟᱠᱚᱢ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱡᱚᱲ ᱛᱮ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱰᱟᱹᱨ ᱮ ᱵᱤᱫᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱯᱮᱭᱟ ᱯᱷᱩᱲᱩᱜ ᱨᱮ ᱡᱚ ᱞᱟᱹᱰᱩ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱜᱟᱭᱟᱭ ᱾ ᱮᱛᱚᱢ ᱨᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱳᱨᱳ , ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱜᱚᱡ ᱜᱩᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱾ ᱜᱷᱟᱴ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱟᱱ ᱫᱟᱹᱫᱱᱤ ᱟᱠᱚ ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱢᱩᱠᱟᱹᱢ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ-ᱟ ᱾ ᱢᱩᱠᱟᱹᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱛᱩ ᱠᱷᱟᱹᱨᱟᱹᱭ ᱠᱩᱸᱵᱟᱹ ᱛᱮᱠᱚ ᱨᱩᱣᱟᱲᱟ ᱾ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱛᱮ ᱟᱹᱜᱩ ᱡᱟᱣᱨᱟ ᱥᱤᱢ ᱵᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱮᱭᱟ ᱥᱤᱢ ᱯᱩᱸᱰ ᱟᱨᱟᱜ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱱᱤᱡ ᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱴᱟᱝ ᱚᱱᱠᱟ ᱛᱮ ᱯᱮᱭᱟ ᱥᱤᱢ ᱠᱚ ᱠᱩᱴᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱜᱤᱰᱤ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱵᱚᱝᱜᱟᱭᱟ ᱾ ᱤᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱵᱩᱜᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱚᱞᱚᱱᱟ ᱾ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱠᱚ ᱟᱹᱨᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱟᱭᱩᱨ ᱟᱫᱮᱨ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱠᱷᱟᱹᱡᱟᱹᱲᱤ ᱛᱟᱵᱮᱱ ᱟᱨ ᱞᱟᱹᱰᱩ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱵᱚᱝᱜᱟᱭᱟ ᱾
 
==ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱟᱹᱨᱩᱵ==
ᱟᱹᱛᱩ ᱵᱩᱰᱤ ᱮᱨᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱟᱨᱩᱵ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ-ᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱝᱜᱟ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱜᱮ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱟᱹᱨᱩᱵ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱟᱹᱛᱩ ᱵᱩᱰᱤ ᱮᱨᱟ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱪᱟᱵᱟ ᱠᱟᱜ-ᱟ ᱾
᱔᱘᱘

edits