"ᱥᱤᱛᱟᱭᱟᱱᱟᱢ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

"ᱟᱵᱚ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱲ '''ᱥᱤᱛᱟᱭᱟᱱᱟᱢ''' ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭᱮ..." ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟᱠᱟᱱᱟ
("ᱟᱵᱚ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱲ '''ᱥᱤᱛᱟᱭᱟᱱᱟᱢ''' ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭᱮ..." ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟᱠᱟᱱᱟ)
(ᱵᱷᱮᱜᱮᱫ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ)
᱔,᱕᱗᱗

edits