"ᱠᱷᱩᱜ ᱢᱟᱱᱫᱟ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

"ᱠᱷᱩᱜ ᱢᱟᱱᱫᱟ, ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱠᱷᱩᱜ, ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ, ᱢᱟᱱᱫᱟ- ᱨᱩᱣᱟ..." ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟᱠᱟᱱᱟ
("ᱠᱷᱩᱜ ᱢᱟᱱᱫᱟ, ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱠᱷᱩᱜ, ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ, ᱢᱟᱱᱫᱟ- ᱨᱩᱣᱟ..." ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟᱠᱟᱱᱟ)
(ᱵᱷᱮᱜᱮᱫ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ)
᱕,᱓᱔᱐

edits