"ᱠᱷᱩᱜ ᱢᱟᱱᱫᱟ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

ᱱᱟᱥᱮ
ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱜᱩᱴ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ
("ᱠᱷᱩᱜ ᱢᱟᱱᱫᱟ, ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱠᱷᱩᱜ, ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ, ᱢᱟᱱᱫᱟ- ᱨᱩᱣᱟ..." ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟᱠᱟᱱᱟ)
 
ᱱᱟᱥᱮ
ᱠᱷᱩᱜ ᱢᱟᱱᱫᱟ, ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱠᱷᱩᱜ, ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ, ᱢᱟᱱᱫᱟ- ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱭᱨᱟᱥ ᱡᱷᱟᱯᱴᱟᱣ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟ>ᱦᱮᱫ ᱦᱚᱨᱟ ᱟᱥᱚᱠᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱩᱸ ᱨᱮᱠᱚ ᱡᱷᱟᱯᱴᱟᱣᱟ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱚᱜᱽ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱᱰᱨᱤ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱦᱚᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱵᱷᱟᱭᱨᱟᱥ ᱦᱚᱛᱮ ᱛᱮ ᱡᱷᱟᱯᱴᱟᱣ ᱵᱟᱨ ᱢᱟᱦᱟ ᱜᱟᱱ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱫᱚ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜ-ᱟ᱾ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱞᱮᱮᱠᱟ ᱛᱮ ᱠᱷᱩᱜ, ᱜᱩᱝᱜᱽᱨᱩᱫ, ᱥᱩᱱᱩᱡ, ᱪᱟᱹᱱᱫᱤ ᱦᱟᱹᱥᱩ, ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱟᱨ ᱨᱩᱣᱟᱹ᱾ᱠᱷᱩᱜ ᱢᱟᱱᱫᱟ ᱨᱮ ᱟᱥᱚᱠᱟᱭ ᱛᱮ ᱗ ᱠᱷᱚᱱ ᱑᱐ ᱢᱟᱦᱟ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱲ ᱫᱚᱭ ᱵᱩᱜᱤᱜ-ᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱦᱟᱯᱛᱟ ᱜᱟᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱠᱷᱩᱜ ᱢᱟᱱᱫᱟ ᱦᱩᱭ ᱦᱚᱲ ᱟᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱥᱠᱤᱞᱟᱜ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱭ ᱠᱷᱟᱡ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱱᱤᱢᱩᱱᱤᱭᱟ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱣ ᱛᱟᱭᱟ᱾
==ᱥᱟᱹᱠᱷᱟᱭᱟᱹᱛ==
{{ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ}}
[[ᱛᱷᱚᱠ:ᱨᱩᱣᱟᱹ]]
᱕,᱓᱔᱐

edits