"ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥᱤ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱦᱟᱸᱨᱤ ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱠᱨᱤᱠᱮᱴᱟᱨ ᱠᱳᱣᱟᱜ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

"ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥᱤ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱦᱟᱸᱨᱤ ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱠᱨ..." ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟᱠᱟᱱᱟ
("ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥᱤ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱦᱟᱸᱨᱤ ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱠᱨ..." ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟᱠᱟᱱᱟ)
(ᱵᱷᱮᱜᱮᱫ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ)