"ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱢᱟᱦᱟ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱜᱩᱴ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ
ᱜᱚᱛᱟᱣᱠᱚ: ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱳᱭᱮᱵ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ Advanced mobile edit
ᱜᱚᱛᱟᱣᱠᱚ: ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱳᱭᱮᱵ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ Advanced mobile edit
'''ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱑᱔᱐᱒᱒᱐᱒᱑᱑᱔ ᱾ ᱐᱒ ᱾ ᱒᱐᱒᱑ ᱟᱹᱛᱩ-ᱩᱢᱤᱨᱫᱟ ᱢᱩᱞᱩᱠ-ᱵᱮᱛᱱᱚᱴᱤ ᱦᱚᱱᱚᱛ-ᱢᱚᱭᱩᱨᱵᱷᱚᱸᱡᱽ ᱯᱚᱱᱚᱛ-ᱳᱰᱤᱥᱟ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ-ᱟ''' ᱾
ᱢᱟᱜᱽ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱢᱩᱞᱩᱜ '''ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱥᱤᱸᱜᱤ''' ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱚ '''ᱢᱟᱸᱡᱷᱤ ᱢᱟᱦᱟ''' ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱟᱯᱟᱧᱡᱤ ᱠᱚ ᱢᱟᱹᱱ ᱵᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱤᱱ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ,ᱯᱟᱨᱟᱱᱤᱠ,ᱡᱚᱜᱽ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ,ᱡᱚᱜᱽ ᱯᱟᱨᱟᱱᱤᱠ,ᱜᱚᱰᱮᱛ,ᱠᱚ ᱢᱟᱹᱱ ᱪᱟᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜ-ᱟ ᱾ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱨᱚᱲ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ, ᱮᱢ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ,ᱠᱚᱣᱟ ᱵᱚ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱢᱚᱱ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱾
ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱜᱽ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱥᱤᱸᱜᱤ ᱢᱟᱦᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱢᱟ ᱾ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱢᱟᱜᱽ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱵᱟᱪᱷᱚᱱᱚᱜ-ᱟ ᱾
᱔᱘᱘

edits