"ᱞᱟᱜᱽᱬᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱜᱩᱴ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ
ᱜᱚᱛᱟᱣᱠᱚ: ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱳᱭᱮᱵ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ Advanced mobile edit
ᱜᱚᱛᱟᱣᱠᱚ: ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱳᱭᱮᱵ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ Advanced mobile edit
'''ᱞᱮᱜᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱦᱬᱮ ᱜᱮ ᱞᱟᱜᱽᱬᱮ''' ᱾ '''ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮ ᱥᱮ~ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱮᱛᱮᱧᱚᱜ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ''' ᱾ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱫᱚ ᱨᱟᱥᱟ ᱟᱱᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱫᱚ ᱜᱟᱵᱮ ᱟᱱᱟ ᱾ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮ ᱡᱤᱣᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ , ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮ ᱫᱟᱲᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱛᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱡᱷᱟᱹᱨᱱᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾
 
==ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ-᱑==
᱕᱔᱐

edits