"ᱵᱷᱟᱸᱰᱟᱱ ᱵᱤᱱᱛᱤ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱜᱩᱴ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ
ᱜᱚᱛᱟᱣᱠᱚ: ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱳᱭᱮᱵ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ Advanced mobile edit
ᱜᱚᱛᱟᱣᱠᱚ: ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱳᱭᱮᱵ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ Advanced mobile edit
 
== ᱜᱷᱟᱴ ᱨᱟᱠᱟᱵ ==
ᱵᱤᱱᱛᱤ ᱫᱚ ᱨᱚᱲ ᱛᱮ ᱟᱨ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱵᱤᱱᱛᱤᱭᱟ ᱾ ᱨᱚᱲ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧᱟ ᱵᱟᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚ ᱨᱚᱲᱟ ᱾ ᱵᱷᱟᱸᱰᱟᱱ ᱩᱢᱨᱮ ᱜᱷᱟᱴ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱚ ᱨᱚᱲᱟ ᱟᱨ ᱠᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧᱟ -
 
==ᱥᱮᱨᱮᱧ==
 
ᱨᱚᱲᱮ , ᱛᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱛᱟ ᱱᱟᱱᱟ ᱛᱟᱨᱱᱟ,
ᱟᱹᱛᱩ ᱦᱚᱲ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱟᱨ ᱵᱚᱝᱜᱟ ᱵᱳᱨᱳ ᱠᱚ ᱥᱟᱦᱟ ᱵᱟᱹᱜᱤᱭᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱩᱠ ᱥᱟᱥᱮᱛ ᱨᱚᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱭᱮᱱᱟ ᱾
 
'''==ᱥᱮᱨᱮᱧ'''==
 
ᱚᱛ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱱᱟ ᱫᱷᱩᱵᱤ ᱜᱟᱥ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱱᱟ,
ᱟᱫᱚ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱩᱞᱤ ᱡᱚᱝ ᱮ ᱥᱮᱱ ᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱚᱸᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱨᱩᱣᱟᱲ ᱟᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱵᱟᱯᱫᱷᱚᱱ ᱟᱯᱮ ᱢᱟ ᱜᱚᱡ ᱜᱩᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱷᱟᱸᱰᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱯᱮᱭᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱮᱨᱮ ᱫᱚᱢ ᱟᱹᱭᱠᱟᱣ ᱮᱫ-ᱟ ᱾ ᱢᱟ ᱥᱚᱡᱚᱜ ᱯᱮ ᱵᱷᱟᱸᱰᱟᱱ ᱵᱚ ᱩᱢ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱠᱟᱯᱮᱭᱟ ᱾ ᱜᱚᱰᱮᱛ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱭᱟ ᱟᱹᱛᱩᱨᱮ ᱦᱚᱦᱚᱭᱟᱭ ᱾
 
ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱚᱰᱮᱛᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱫᱮᱭᱟ ᱢᱚᱬᱮ ᱢᱟᱦᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱾ ᱜᱚᱰᱮᱛ ᱫᱚ ᱟᱹᱛᱩᱨᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱮ ᱦᱚᱦᱚ ᱠᱮᱫ-ᱟ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱢᱤᱫ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱜᱚᱰᱮᱛ ᱚᱲᱟᱜ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱾ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱚᱲᱟᱜ ᱢᱩᱱᱤᱵ ᱫᱚ ᱯᱟᱨᱠᱚᱢ ᱠᱚ ᱯᱟᱹᱴᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱜᱟᱸᱰᱚ ᱠᱚ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ-ᱮ ᱵᱤᱞᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱮᱱᱟ ᱠᱚ , ᱟᱫᱚ ᱢᱤᱢᱤᱫ ᱯᱷᱩᱲᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱦᱚᱸ ᱜᱷᱟᱹᱨᱱᱤᱭ ᱮᱢᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱧᱩ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱫᱚ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱫ-ᱟ ᱾ ᱵᱟᱯᱫᱷᱚᱱ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱟᱺᱤᱢ ᱮᱢᱟᱫ ᱞᱮᱭᱟ ᱢᱮᱨᱟ ᱜᱮ ᱵᱟᱞᱮ ᱧᱟᱢᱮᱡ ᱫᱚ ᱾ ᱜᱟᱨᱡᱚᱱᱮ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫ-ᱟ , ᱢᱚᱬᱮ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱨᱮ ᱪᱟᱣᱞᱮᱨᱚᱞᱡᱟᱝ ᱪᱟᱣᱞᱮᱡᱟᱝ ᱛᱮᱫ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱞᱮ ᱤᱫᱤ ᱦᱚᱴᱚ ᱟᱠᱟᱫ-ᱟ ᱾ ᱟᱠᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱟᱹᱱᱩ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱞᱮ ᱦᱟᱹᱨ ᱟᱠᱟᱫ-ᱟ , ᱢᱮᱨᱟ ᱛᱮᱫ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱟᱠᱤᱱᱟᱹᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱠᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱢᱮᱨᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ-ᱟ ᱾ ᱦᱚᱭ ᱵᱟᱯᱫᱷᱚᱱ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱭᱪᱟᱞᱟᱢᱩᱪᱩᱪᱟᱞᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟ ᱟᱠᱟᱫ-ᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱢᱮᱨᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱱᱟ , ᱱᱟᱹᱨᱲᱤ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱰᱷᱟᱝ ᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱯᱷᱟᱨᱱᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱤᱱ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱰᱷᱟᱝ ᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱰᱷᱟᱝ ᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ , ᱵᱟᱝ ᱰᱷᱟᱝ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱟᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱮᱲᱮ ᱦᱩᱲᱩ ᱵᱚ ᱥᱚᱝ ᱟ ᱾ ᱢᱟ ᱪᱮᱫ ᱯᱮ ᱢᱱᱮᱫᱢᱮᱱᱮᱫ-ᱟ ? ᱦᱚᱭ ᱛᱚᱵᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱫᱮ ᱥᱚᱡᱽ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱯᱮ ᱾
 
ᱦᱚᱭ ᱛᱚᱵᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱫᱮ ᱥᱚᱡᱽ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱯᱮ ᱾
ᱟᱫᱚ ᱜᱟᱨᱡᱚᱱ ᱫᱚ ᱦᱩᱲᱩ ᱜᱩᱦᱬᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱪᱟᱨᱮᱡ ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱥᱩᱛᱟᱹᱢ ᱫᱩᱵᱤᱜᱟᱥ ᱟᱫᱽᱞᱟ ᱪᱟᱣᱞᱮᱭ ᱧᱟᱢ ᱚᱰᱚᱠ ᱠᱮᱫ-ᱟ ᱾
᱕᱔᱐

edits