"ᱩᱢᱤᱨᱫᱟ ᱟᱹᱛᱩ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱜᱩᱴ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ
ᱜᱚᱛᱟᱣᱠᱚ: ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱳᱭᱮᱵ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ Advanced mobile edit
ᱜᱚᱛᱟᱣᱠᱚ: ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱳᱭᱮᱵ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ Advanced mobile edit
==ᱴᱚᱞᱟ ᱠᱚ==
 
ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱚ ᱯᱮᱭᱟ ᱴᱚᱞᱟ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱑ - ᱢᱟᱨᱮ ᱰᱤᱦᱤ [᱒ - ᱜᱚᱭᱟ ᱴᱚᱞᱟ ] , - ᱛᱟᱞᱟ ᱰᱤᱦᱤ, - ᱰᱟᱹᱦᱤ ᱴᱚᱞᱟ ᱾
 
== ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱛᱮᱭᱟᱜ ==
᱕᱔᱐

edits