ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱨᱤᱛᱩ: ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ ᱠᱚ

ᱜᱚᱛᱟᱣᱠᱚ: ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱳᱭᱮᱵ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ Advanced mobile edit
ᱜᱚᱛᱟᱣᱠᱚ: ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱳᱭᱮᱵ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ Advanced mobile edit
 
==ᱡᱟᱭᱛᱮᱫ==
ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱨᱤᱛᱩ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱨᱟᱛᱮᱟᱛᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱤᱛᱩ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱵᱟᱹᱭᱦᱟᱹᱲ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱳᱲᱳ ᱠᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭᱟ ᱟᱨ ᱠᱟᱰᱷᱟᱱ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱠᱟᱰᱷᱟᱱᱟ ᱾ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮᱠᱚ ᱜᱚᱡ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱠᱚ ᱜᱟᱰᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱵᱟᱹᱭᱦᱟᱹᱲ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱟ ᱾ ᱵᱟᱲᱜᱮ ᱡᱷᱟᱲᱜᱮ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱲᱟᱜᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱩᱛᱩ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱚ ᱟᱱᱟᱴ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱾ ᱴᱟᱺᱰᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱰᱤ ᱞᱮᱜᱮᱡ ᱞᱮᱜᱮᱡ ᱛᱟᱥᱟᱫ ᱠᱚ ᱚᱢᱚᱱ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱰᱟᱺᱜᱽᱨᱤ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱟᱹᱛᱤᱧ ᱡᱚᱝ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱠᱚ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣᱟ ᱾
 
==ᱱᱟᱭᱠᱚ==
᱑᱕,᱒᱖᱕

edits