"ᱵᱷᱟᱸᱰᱟᱱ ᱵᱤᱱᱛᱤ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱜᱩᱴ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ
ᱜᱚᱛᱟᱣᱠᱚ: ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱳᱭᱮᱵ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ Advanced mobile edit
ᱜᱚᱛᱟᱣᱠᱚ: ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱳᱭᱮᱵ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ Advanced mobile edit
ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱮᱱᱟ ᱠᱚ ᱯᱮᱲᱟ ᱯᱟᱹᱦᱬᱟ , ᱠᱩᱞᱦᱤ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱫᱚᱵᱟᱹᱴᱤ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮᱠᱚ ᱨᱟᱜ ᱦᱚᱢᱚᱨ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱮᱫ-ᱟ ᱾ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱢᱟᱸᱯᱟᱧᱡᱤ ᱵᱩᱰᱤ ᱮᱨᱟ ᱟᱨ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱾ ᱦᱚᱭᱚ ᱢᱩᱰᱨᱟᱹ ᱵᱟᱲᱟᱭᱮᱱᱟ ᱠᱚ ᱾ ᱱᱟᱹᱯᱤᱛ ᱵᱟᱵᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱟᱬᱟᱭ ᱦᱚᱭᱚ ᱯᱩᱨᱟᱣ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱾
ᱢᱩᱪᱟᱫ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱠᱤᱥᱟᱹᱬ ᱟᱨ ᱱᱟᱹᱯᱤᱛ ᱠᱤᱱ ᱦᱚᱯᱚᱭᱚ ᱭᱮᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱠᱤᱥᱟᱹᱬ ᱟᱨ ᱱᱟᱹᱯᱤᱛ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱤᱱ ᱵᱚᱞᱚ ᱭᱮᱱᱟ ᱾ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱹᱴᱤ ᱦᱟᱥᱟ ᱠᱟᱲᱮ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱫᱟᱹᱛᱟᱹᱱᱤ ᱥᱟᱵ ᱥᱮᱯᱮᱧ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱤᱱ ᱚᱰᱚᱠ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱱᱟᱹᱯᱤᱛ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱩᱯᱩᱱᱟᱺᱭ ᱜᱷᱟᱴ ᱥᱮᱫ-ᱮ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱾
==ᱥᱮᱨᱮᱧ==
ᱨᱚᱲᱮ , ᱛᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱛᱟ ᱱᱟᱱᱟ ᱛᱟᱨᱱᱟ ,
ᱛᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱛᱟ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱳ .
ᱛᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱛᱟ ᱱᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱾
 
ᱫᱟᱬᱟ ᱫᱟᱬᱟ ᱪᱤᱭᱟᱹ ᱭᱟᱹᱠᱤᱱ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱟᱜ,
ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱯᱟᱱᱛᱮ ᱭᱟᱹᱠᱤᱱ ᱥᱟᱹᱛᱤᱧ ᱫᱟᱜ ,
ᱱᱟᱭ ᱱᱟᱹᱯᱤᱛ ᱵᱟᱵᱟᱭ ᱱᱟᱺᱜᱭᱩᱨ ᱦᱳ ᱾
ᱹᱹᱹᱹᱹᱹᱹᱹᱹ
᱕᱔᱐

edits