ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ: ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ ᱠᱚ

ᱜᱚᱛᱟᱣᱠᱚ: ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱳᱭᱮᱵ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ Advanced mobile edit
{{ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ}}
 
[[Categoryᱛᱷᱚᱠ:!Main category]]
[[Categoryᱛᱷᱚᱠ:ᱡᱟᱹᱛ]]
[[Categoryᱛᱷᱚᱠ:ᱢᱟᱱᱣᱟ]]
[[Categoryᱛᱷᱚᱠ:ᱟᱹᱫᱤᱢ ᱡᱟᱹᱛ]]
[[Categoryᱛᱷᱚᱠ:ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱹᱛ]]
᱑᱓,᱕᱓᱙

edits