ᱩᱧᱩᱢ: ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ ᱠᱚ

ᱱᱟᱣᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ
No edit summary
(ᱱᱟᱣᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ)
 
[[ᱧᱩᱱᱩᱢ]] ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨᱚᱜ-ᱟ ᱚᱱᱟ ᱩᱧᱩᱢ ([[:en:Pronoun]]) ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ-ᱟ᱾ "ᱩᱧᱩᱢ" ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱷᱚᱴᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟ ᱛᱮ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱝ ᱧᱩᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱᱮᱠ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱩᱠᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱭ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱧᱩᱢ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ " ᱩᱧᱩᱢ" ᱠᱚ ᱞᱟ.ᱭᱟ I ᱩᱧᱩᱢ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱨᱟ.ᱯᱩᱫ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱞᱟ.ᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱟ - "ᱩ " ᱢᱟᱱᱮ ᱩᱠᱩ ᱟᱨ ᱧᱩᱢ ᱢᱟᱱᱮ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱥᱮ ᱪᱷᱟ.ᱴᱭᱟ.ᱨ I ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱢᱫᱟ ᱟ.ᱭᱟ.ᱛ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱧᱩᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱟᱵᱟᱜ ᱜᱮ ᱟ.ᱭᱠᱟ.ᱜ ᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱵᱤᱰᱟ.ᱣ ᱞᱮᱜᱮ I ᱫᱟ.ᱭᱠᱟ. ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱩᱫᱩᱜ ᱦᱩᱭ ᱮᱱᱟ
[[ᱧᱩᱱᱩᱢ]] ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨᱚᱜ-ᱟ ᱚᱱᱟ ᱩᱧᱩᱢ ([[:en:Pronoun]]) ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱠᱚᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱢᱟ-
{| class="wikitable"
! ᱠᱤᱭᱟ. ᱚᱞᱚᱜ ᱮ ᱥᱮᱱ ᱞᱮᱱᱟ
|-
|ᱠᱤᱭᱟ. ᱱᱟᱯᱟᱭᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜᱟ
|-
|ᱠᱤᱭᱟ. ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱟ.ᱰᱤ ᱠᱚ ᱠᱩᱥᱤ ᱟᱭᱟ
|-
|ᱠᱤᱭᱟ. ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱠᱚ ᱟ.ᱰᱤ ᱫᱩᱞᱟ.ᱲ ᱠᱚᱣᱟ
|-
|}
ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱟᱛᱷᱟᱢ ᱟ.ᱭᱟ.ᱛ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱷᱟᱣ ᱞᱟᱜᱟᱛ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱟ.ᱭᱟ.ᱛ ᱫᱚ ᱵᱮᱥᱩᱜᱩᱲ ᱜᱮ ᱟᱡᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ I ᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱟ.ᱭᱟ.ᱛ ᱠᱚ ᱥᱩᱜᱩᱲ ᱟᱨ ᱥᱚᱲᱚᱢ ᱞᱟ.ᱜᱤᱫ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱫᱟᱞ ᱛᱮ ᱩᱠᱩ ᱧᱩᱚᱩᱢ ᱥᱮ ᱩᱧᱩᱢ ᱧᱩᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱠᱟᱞ ᱞᱟ.ᱠᱛᱤ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ I ᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱢᱮᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱟ - ᱠᱤᱭᱟ. ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱨᱟ. ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱠᱚᱞᱮᱡ ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱟ , ᱩᱱᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱚᱭ ᱫᱩᱞᱟ.ᱲ ᱠᱚᱣᱟ I
 
ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱟ.ᱭᱟ.ᱛ ᱯᱟ.ᱲᱦᱟᱣ ᱛᱮᱦᱚ ᱵᱟᱝ ᱢᱚᱠᱚᱡᱚᱜᱟ , ᱵᱚᱨᱚᱢ ᱟ.ᱰᱤ ᱨᱟ.ᱥᱠᱟ.ᱢ ᱧᱟᱢᱟ I ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱟ.ᱭᱟ.ᱛ ᱨᱮ "ᱠᱤᱭᱟ. " ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱟᱨ ᱛᱮᱥᱟᱨ ᱫᱚ " ᱠᱤᱭᱟ." ᱵᱟᱫᱟᱞ ᱛᱮ " ᱩᱱᱤ " ᱟ.ᱲᱟ. ᱞᱟᱜᱟᱛ ᱟᱠᱟᱱᱟ I ᱚᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱟ.ᱲᱟ. ᱫᱚ ᱠᱤᱭᱟ. ᱜᱮᱭ ᱵᱩᱡᱷᱟ.ᱜ ᱠᱟᱱᱟ I
 
ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱥᱮ ᱧᱩᱱᱩᱢ ᱯᱟ.ᱨᱤᱥ ᱟ.ᱲᱟ. ᱵᱟᱫᱟᱞ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟ ᱟ.ᱲᱟ. ᱞᱟᱜᱟᱚᱚᱜ ᱟ , ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱨᱚᱱᱚᱲ ᱨᱮ ᱩᱧᱩᱢ ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ - ᱟ I ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ - '''ᱤᱧ , ᱟᱞᱤᱧ , ᱟᱞᱮ , ᱟᱢ , ᱟᱵᱮᱱ , ᱟᱯᱮ , ᱩᱱᱤ , ᱩᱱᱠᱤᱱ , ᱩᱱᱠᱩ , ᱚᱱᱟ , ᱦᱟᱱᱟ , ᱱᱚᱣᱟ, ᱩᱠᱩᱨ , ᱚᱠᱟ , ᱚᱠᱚᱭ, ᱪᱮᱫ''' , ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱟ.ᱲᱟ. ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱫᱟᱞ ᱛᱮ ᱧᱩᱢ ᱟ.ᱨᱩ ᱟᱠᱟᱱᱟ I ᱮᱰᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱩᱧᱩᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ Definition ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱞᱟ.ᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱟ - " ᱡᱟᱦᱟ ᱟ.ᱲᱟ. ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱫᱟᱞ ᱛᱮ ᱧᱩᱢ ᱟ.ᱨᱩᱜ ᱟ, ᱚᱱᱟ ᱟ.ᱲᱟ. ᱜᱮ ᱩᱧᱩᱢ ᱯᱟ.ᱨᱤᱥ ᱟ.ᱲᱟ. ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱟ I " ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ - '''ᱤᱧ , ᱟᱞᱤᱧ , ᱟᱞᱮ , ᱟᱢ , ᱟᱵᱮᱱ , ᱟᱯᱮ , ᱩᱱᱤ , ᱩᱱᱠᱤᱱ , ᱩᱱᱠᱩ , ᱚᱱᱟ , ᱦᱟᱱᱟ , ᱱᱚᱣᱟ, ᱩᱠᱩᱨ , ᱚᱠᱟ , ᱚᱠᱚᱭ, ᱪᱮᱫ''' , ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ I
 
'''" Pronoun : A word which is used instead of a noun is called Pronoun ."'''
 
'''Example : I , We , You ,He ,She They, Them, Their ,Our , Me , My , Us, It etc .'''
 
ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱠᱚᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱢᱟ-
# '''ᱠᱟᱹᱨᱩ''' ᱜᱟᱹᱭ ᱮ ᱜᱩᱯᱤᱭᱟ᱾
# '''ᱟᱡ''' ᱫᱚ ᱨᱟᱢᱚ ᱛᱮᱠᱚ ᱨᱤᱱ ᱜᱟᱹᱭ ᱦᱚᱸᱭ ᱤᱫᱤ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱚᱣᱟ᱾
᱓᱗

edits