ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ: ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ ᱠᱚ

ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱜᱩᱴ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ
No edit summary
No edit summary
ᱡᱚᱛᱚ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ''' ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ''' ᱫᱚ >ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟ [[ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ]] ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱩᱨᱩᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱩᱨᱩᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱢᱟᱨᱟᱝᱩᱨᱩᱢ ᱥᱮᱫᱨᱴᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱᱢᱟᱨᱟᱝ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱫᱚᱠᱚᱫᱚ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ [[ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ]], [[ᱡᱟᱹᱛᱤ]] ,ᱮᱢᱟᱱ ᱾ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ [[ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ]] ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱨᱚᱲᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ- ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱜ, ᱟᱹᱨᱤᱥᱠᱤᱥᱠᱩ, ᱢᱟᱹᱨᱰᱤ, ᱢᱩᱨᱢᱩ, ᱥᱚᱨᱮᱱ, ᱦᱮᱢᱵᱽᱨᱚᱢ, ᱵᱮᱥᱨᱟ, ᱵᱟᱥᱠᱮ, ᱴᱩᱰᱩ, ᱪᱚᱬᱮ, ᱰᱚᱸᱰᱠᱟ ᱟᱨ ᱯᱟᱶᱨᱤᱭᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮᱞᱵᱟᱨ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱾
ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱨᱚᱲᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱜ , ᱠᱤᱥᱠᱩ , ᱢᱟᱹᱨᱰᱤ , ᱢᱩᱨᱢᱩ , ᱥᱚᱨᱮᱱ , ᱦᱮᱢᱵᱽᱨᱚᱢ , ᱵᱮᱥᱨᱟ , ᱵᱟᱥᱠᱮ , ᱴᱩᱰᱩ , ᱪᱚᱬᱮ , ᱰᱚᱸᱰᱠᱟ , ᱯᱟᱶᱨᱤᱭᱟ ᱾ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮᱞᱵᱟᱨ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱾
 
''' ᱯᱚᱫ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ''' > ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱜ ᱯᱩᱨᱩᱫᱷᱩᱞ , ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱨᱟᱯᱟᱡᱽ , ᱢᱟᱹᱨᱰᱤ ᱠᱤᱥᱟᱹᱬ , ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨ , ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱥᱤᱯᱟᱹᱦᱤ , ᱦᱮᱢᱵᱽᱨᱚᱢ ᱠᱟᱹᱨᱡᱤ , ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱵᱟᱭᱟᱨ , ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱵᱮᱯᱟᱨ , ᱴᱩᱰᱩ ᱨᱩᱥᱤᱠᱟ , ᱪᱚᱬᱮ ᱥᱮᱸᱫᱮᱨᱟ , ᱰᱚᱸᱰᱠᱟ ᱜᱩᱯᱤ , ᱯᱟᱶᱨᱤᱭᱟᱹ ᱚᱡᱷᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾
᱑,᱕᱔᱔

edits