ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ: ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ ᱠᱚ

ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱜᱩᱴ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ
No edit summary
No edit summary
ᱡᱚᱛᱚ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ''' ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ''' ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟ [[ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ]] ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱩᱨᱩᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱩᱨᱩᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱩᱨᱩᱢ ᱨᱴᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ [[ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ]], [[ᱡᱟᱹᱛᱤ]] ᱮᱢᱟᱱ ᱾ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ [[ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ]] ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱨᱚᱲᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ- ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱜ, ᱠᱤᱥᱠᱩ, ᱢᱟᱹᱨᱰᱤ, ᱢᱩᱨᱢᱩ, ᱥᱚᱨᱮᱱ, ᱦᱮᱢᱵᱽᱨᱚᱢ, ᱵᱮᱥᱨᱟ, ᱵᱟᱥᱠᱮ, ᱴᱩᱰᱩ, ᱪᱚᱬᱮ, ᱰᱚᱸᱰᱠᱟ ᱟᱨ ᱯᱟᱶᱨᱤᱭᱟ ᱾ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮᱞᱵᱟᱨ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱾
 
==ᱯᱚᱫᱽ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ==
''' ᱯᱚᱫ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ''' > ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱜ ᱯᱩᱨᱩᱫᱷᱩᱞ , ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱨᱟᱯᱟᱡᱽ , ᱢᱟᱹᱨᱰᱤ ᱠᱤᱥᱟᱹᱬ , ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨ , ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱥᱤᱯᱟᱹᱦᱤ , ᱦᱮᱢᱵᱽᱨᱚᱢ ᱠᱟᱹᱨᱡᱤ , ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱵᱟᱭᱟᱨ , ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱵᱮᱯᱟᱨ , ᱴᱩᱰᱩ ᱨᱩᱥᱤᱠᱟ , ᱪᱚᱬᱮ ᱥᱮᱸᱫᱮᱨᱟ , ᱰᱚᱸᱰᱠᱟ ᱜᱩᱯᱤ , ᱯᱟᱶᱨᱤᱭᱟᱹ ᱚᱡᱷᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾
ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱜᱟᱲ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱵᱤᱫᱟᱹᱞ ᱫᱚ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱨᱟᱡᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟ '''ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱨᱟᱯᱟᱡᱽ''' ᱾ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱨᱰᱤ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱤᱥᱟᱹᱬ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱛᱚᱨᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ, ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱩᱜ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱩᱫ ᱠᱚ ᱥᱤᱯᱟᱹᱦᱤᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ, ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱠᱚ ᱵᱟᱭᱟᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ, ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱤᱡᱽ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱤᱥᱛᱤ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱟᱨ ᱴᱩᱰᱩ ᱦᱚᱲ ᱨᱩ ᱚᱨᱚᱝ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚ ᱡᱩᱞᱩᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ '''ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱜ ᱯᱩᱨᱩᱫᱷᱩᱞ, ᱢᱟᱹᱨᱰᱤ ᱠᱤᱥᱟᱹᱬ, ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨ, ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱥᱤᱯᱟᱹᱦᱤ, ᱦᱮᱢᱵᱽᱨᱚᱢ ᱠᱟᱹᱨᱡᱤ, ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱵᱟᱭᱟᱨ, ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱵᱮᱯᱟᱨᱤᱭᱟᱹ, ᱪᱚᱬᱮ ᱥᱮᱸᱫᱮᱨᱟ, ᱰᱚᱸᱰᱠᱟ ᱜᱩᱯᱤ, ᱯᱟᱶᱨᱤᱭᱟᱹ ᱚᱡᱷᱟ ᱨᱚᱲ ᱫᱚ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱾
 
''' ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱜᱟᱲ ᱠᱚ ''' > ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱜᱟᱲ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱜ-ᱪᱟᱹᱭ ᱜᱟᱲ,ᱠᱩᱴᱟᱹᱢᱜᱟᱲ,ᱴᱟᱹᱴᱤ ᱡᱷᱟᱹᱨᱤ ᱜᱟᱲ,ᱪᱟᱶᱨᱤᱡ ᱜᱟᱲ ᱾ ᱠᱤᱥᱠᱩ-ᱠᱚᱸᱭᱰᱟ ᱜᱟᱲ,ᱢᱟᱱ ᱜᱟᱲ,ᱪᱤᱨᱩ ᱜᱟᱲ ᱾ ᱢᱟᱹᱨᱰᱤ-ᱵᱟᱫᱚᱞᱤ ᱜᱟᱲ,ᱪᱤᱨᱩ ᱜᱟᱲ,ᱢᱤᱨᱩ ᱜᱟᱲ ᱾ ᱢᱩᱨᱢᱩ-ᱪᱟᱢᱯᱟ ᱜᱟᱲ,ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱜᱟᱲ,ᱫᱟᱨᱮ ᱜᱟᱲ,ᱵᱟᱦᱟ ᱜᱟᱲ ᱾ ᱥᱚᱨᱮᱱ-ᱪᱟᱹᱭᱵᱟᱦᱮᱨ ᱜᱟᱲ,ᱵᱩᱭᱥᱟᱹ ᱜᱟᱲ,ᱥᱟᱨ ᱜᱟᱲ ᱾ ᱦᱮᱢᱵᱽᱨᱚᱢ-ᱠᱷᱟᱹᱭᱨᱤ ᱜᱟᱲ ᱾ ᱵᱮᱥᱨᱟ-ᱪᱟᱹᱭ ᱜᱟᱲ,ᱥᱤᱢ ᱜᱟᱲ,ᱠᱩᱠᱨᱤ ᱜᱟᱲ,ᱢᱟᱱ ᱜᱟᱲ,ᱫᱩᱜ ᱜᱟᱲ ᱾ ᱵᱟᱥᱠᱮ-ᱦᱟᱨᱵᱟ ᱠᱚᱭᱚᱝ ᱜᱟᱲ,ᱦᱚᱞᱚᱝ ᱜᱟᱰᱟ ᱜᱟᱲ,ᱪᱟᱹᱨᱟᱹᱭ ᱜᱟᱲ ᱾ ᱴᱩᱰᱩ-ᱥᱤᱢ ᱜᱟᱲ,ᱢᱟᱱ ᱜᱟᱲ,ᱢᱟᱰᱣᱟ ᱜᱟᱲ ᱾ ᱪᱚᱬᱮ-ᱡᱟᱸᱜᱮ ᱠᱚᱰᱮ ᱜᱟᱲ,ᱫᱩᱜᱽᱫᱟᱹ ᱜᱟᱲ ᱾ ᱰᱚᱸᱰᱠᱟ-ᱰᱤᱞᱦᱤ ᱜᱟᱲ ᱾ ᱯᱟᱶᱨᱤᱭᱟᱹ-ᱵᱟᱦᱟ ᱜᱟᱲ,ᱯᱟᱣᱲᱟᱹ ᱜᱟᱲ,ᱨᱟᱦᱮᱲ ᱜᱟᱲ ᱾
᱑,᱕᱔᱔

edits