ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ: ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ ᱠᱚ

ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱜᱩᱴ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ
No edit summary
No edit summary
 
ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱜᱟᱲ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱪᱟᱹᱭ ᱜᱟᱲ,ᱠᱩᱴᱟᱹᱢᱜᱟᱲ,ᱴᱟᱹᱴᱤ ᱡᱷᱟᱹᱨᱤ ᱜᱟᱲ,ᱪᱟᱶᱨᱤᱡ ᱜᱟᱲ ᱮᱢᱟᱱ ᱾ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱚᱸᱭᱰᱟ ᱜᱟᱲ, ᱢᱟᱱ ᱜᱟᱲ,ᱪᱤᱨᱩ ᱜᱟᱲ ᱮᱢᱟᱱ ᱾ ᱢᱟᱹᱨᱰᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱟᱫᱚᱞᱤ ᱜᱟᱲ, ᱪᱤᱨᱩ ᱜᱟᱲ,ᱢᱤᱨᱩ ᱜᱟᱲ ᱾ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱪᱟᱢᱯᱟ ᱜᱟᱲ, ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱜᱟᱲ, ᱫᱟᱨᱮ ᱜᱟᱲ,ᱵᱟᱦᱟ ᱜᱟᱲ ᱾ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱪᱟᱹᱭᱵᱟᱦᱮᱨ ᱜᱟᱲ,ᱵᱩᱭᱥᱟᱹ ᱜᱟᱲ,ᱥᱟᱨ ᱜᱟᱲ ᱾ ᱦᱮᱢᱵᱽᱨᱚᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱷᱟᱹᱭᱨᱤ ᱜᱟᱲ ᱾ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱪᱟᱹᱭ ᱜᱟᱲ,ᱥᱤᱢ ᱜᱟᱲ,ᱠᱩᱠᱨᱤ ᱜᱟᱲ,ᱢᱟᱱ ᱜᱟᱲ,ᱫᱩᱜ ᱜᱟᱲ ᱾ ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱟᱨᱵᱟ ᱠᱚᱭᱚᱝ ᱜᱟᱲ,ᱦᱚᱞᱚᱝ ᱜᱟᱰᱟ ᱜᱟᱲ,ᱪᱟᱹᱨᱟᱹᱭ ᱜᱟᱲ ᱾ ᱴᱩᱰᱩ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱤᱢ ᱜᱟᱲ,ᱢᱟᱱ ᱜᱟᱲ,ᱢᱟᱰᱣᱟ ᱜᱟᱲ ᱾ ᱪᱚᱬᱮ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱸᱜᱮ ᱠᱚᱰᱮ ᱜᱟᱲ,ᱫᱩᱜᱽᱫᱟᱹ ᱜᱟᱲ ᱮᱢᱟᱱ ᱾ ᱰᱚᱸᱰᱠᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱰᱤᱞᱦᱤ ᱜᱟᱲ ᱾ ᱯᱟᱶᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱟᱦᱟ ᱜᱟᱲ,ᱯᱟᱣᱲᱟᱹ ᱜᱟᱲ, ᱨᱟᱦᱮᱲ ᱜᱟᱲ ᱮᱢᱟᱱ ᱾
==ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ==
==ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ==
==ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ==
᱑,᱕᱔᱔

edits