ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱢᱮᱱᱩ ᱡᱷᱤᱡᱽ ᱢᱮ
ᱢᱟᱦᱟᱫᱚᱨᱭᱟ ᱠᱚ


ᱢᱟᱦᱟᱫᱚᱨᱭᱟ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱨᱟ ᱫᱟᱜ ᱛᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱫᱷᱟ.ᱨᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱡᱟᱜᱟᱭ ᱟᱢᱮᱴ ᱟᱠᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱢᱚᱬᱮ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱢᱟᱦᱟᱫᱚᱨᱭᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ, ᱥᱮᱬᱟ ᱠᱷᱮᱱ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱚᱝᱥᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ- ᱯᱨᱚᱥᱟᱱᱛ ᱢᱟᱦᱟᱫᱚᱨᱭᱟ, ᱟᱴᱞᱟᱱᱴᱤᱠ ᱢᱟᱦᱟᱫᱚᱨᱭᱟ, ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱢᱟᱦᱟᱫᱚᱨᱭᱟ, ᱠᱚᱧᱮ ᱢᱟᱦᱟᱫᱚᱨᱭᱟ ᱟᱨ ᱟᱨᱠᱴᱤᱠ ᱢᱟᱦᱟᱫᱚᱨᱭᱟ[᱑] [᱒]᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ 71% ᱡᱟᱜᱟ ᱢᱟᱦᱟᱫᱚᱨᱭᱟ ᱟᱢᱮᱴ ᱟᱠᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ 97% ᱫᱟᱜ ᱢᱟᱦᱟᱫᱚᱨᱭᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾

ᱡᱤᱵᱽᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱠᱚᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

 
ᱚᱠᱴᱚᱯᱚᱥ
 
ᱫᱚᱨᱭᱟ ᱦᱚᱨᱚ

ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱠᱚ ᱢᱟᱦᱟᱫᱮᱨᱭᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ, ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ- ᱦᱟᱹᱠᱩ, ᱡᱮᱞᱞᱤ ᱦᱟᱹᱠᱩ, ᱛᱤᱢᱤ, ᱰᱚᱞᱯᱷᱤᱱ, ᱚᱠᱴᱚᱯᱚᱥ, ᱤᱯᱤᱞ ᱦᱟᱹᱠᱩ, ᱫᱚᱨᱭᱟ ᱛᱟᱦᱮᱨ, ᱫᱚᱨᱭᱟ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱮᱢᱟᱱ᱾ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱦᱮᱸ ᱫᱚᱨᱭᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ, ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱚᱫᱚ- ᱯᱮᱝᱜᱩᱭᱤᱱ, ᱫᱚᱨᱭᱟ ᱦᱚᱨᱚ, ᱯᱮᱞᱤᱠᱟᱱ ᱪᱮᱬᱮ ᱮᱢᱟᱱ᱾

ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱢᱮᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛᱥᱟᱯᱲᱟᱣ