ᱥᱟᱨᱡᱳᱢ ᱵᱟᱦᱟ

ᱥᱟᱨᱡᱳᱢ ᱫᱟᱨᱮ ᱵᱟᱦᱟ

ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱵᱟᱦᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱵᱟᱦᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱟᱦᱟ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱯᱩᱱᱟᱹᱭ ᱵᱟᱦᱟ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱵᱟᱦᱟ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱞᱩᱛᱩᱨ ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱮᱵᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱨᱚᱫ ᱨᱮᱠᱚ ᱵᱟᱦᱟᱭᱟ᱾

ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱵᱟᱦᱟ

ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱵᱤᱫᱷᱤᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

  • ᱵᱟᱦᱟ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱵᱚᱸᱜᱟᱭ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱵᱟᱦᱟ ᱥᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱵᱟᱦᱟ ᱦᱚᱸ ᱞᱩᱛᱩᱨ ᱥᱮ ᱨᱚᱫ ᱨᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱨᱮᱵᱮᱫᱟ᱾
  • ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱛᱟᱝ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱫ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱵᱟᱦᱟ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱥᱟᱛᱮ ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱮᱵᱮᱫ ᱠᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱠᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱛᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱚᱞᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ-ᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾
  • ᱞᱟᱡ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱡᱚᱠᱷᱮᱡ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱦᱟ ᱚᱰᱚᱠ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱤᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱩ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱞᱟᱡ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱪᱟᱵᱟᱜ-ᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾

ᱴᱮᱠᱱᱚᱞᱚᱡᱤ ᱨᱮᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱵᱟᱦᱟ ᱞᱮ~ᱟᱣᱩᱴ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱠᱤᱵᱚᱨᱰ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾

ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱯᱚᱲᱦᱚᱱᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛᱥᱟᱯᱲᱟᱣ