ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱢᱮᱱᱛᱮᱫᱚ ᱥᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡᱽ ᱟᱭᱤᱱ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱯᱚᱨᱥᱟᱥᱚᱱᱤᱠ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ᱾ ᱤᱠᱜᱷᱟᱹᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱨᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱣᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱡᱚᱭᱮᱜ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱵᱚᱞᱚᱠ ᱵᱟ ᱩᱯᱚᱡᱮᱞᱟ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ᱾

ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱱᱚᱛᱠᱚᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

 ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱱᱚᱛᱠᱚ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱞᱤᱱ ᱢᱮ᱾

ᱱᱤᱛᱚᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱨᱮ ᱮᱭᱟᱭ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱠᱷᱚᱸᱰ ᱨᱮ ᱖᱔ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱑᱙᱗᱑ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱥᱟᱹᱫᱷᱤᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱨᱮ ᱒᱐ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱛᱥᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱱᱚᱛᱠᱚᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

  ᱢᱩᱞ ᱥᱟᱦᱚᱴᱟ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱠᱚ

ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱯᱷᱮᱵᱟᱛᱥᱟᱯᱲᱟᱣ