ᱨᱳᱢᱟᱱᱥ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ

ᱨᱳᱢᱟᱱᱥ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ (ᱤᱝᱞᱤᱥ: Romance languages) ᱫᱚ ᱛᱮᱥᱟᱨ ᱟᱨ ᱤᱨᱟᱹᱞᱟᱱ ᱥᱟᱭ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱞᱜᱟᱨ ᱞᱟᱛᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱟᱠᱟᱱ ᱱᱮᱵᱮᱛᱟᱨ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ ᱫᱚ ᱤᱱᱫᱳᱼᱤᱣᱨᱳᱯᱤᱭᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱤᱴᱟᱞᱤᱠ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱨᱚᱲᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱨᱳᱢᱟᱱᱥ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱯᱮᱱᱤᱥ (᱔᱘᱐ ᱢᱤᱞᱤᱭᱚᱱ), ᱯᱚᱨᱛᱩᱜᱤᱡᱽ (᱒᱗᱐ ᱢᱤᱞᱤᱭᱚᱱ), ᱯᱷᱨᱮᱸᱪ (᱗᱗ ᱢᱤᱞᱤᱭᱚᱱ), ᱤᱴᱟᱞᱤᱭᱟᱱ (᱖᱕ ᱢᱤᱞᱤᱭᱚᱱ) ᱟᱨ ᱨᱳᱢᱟᱱᱤᱭᱟᱱ (᱒᱔ ᱢᱤᱞᱤᱭᱚᱱ) ᱾

ᱨᱳᱢᱟᱱᱥ
ᱚᱛᱱᱚᱜ
ᱪᱷᱮᱨ
ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱞᱟᱴᱤᱭᱟᱢ, ᱠᱚᱧᱮ, ᱯᱟᱪᱮ ᱟᱨ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱤᱣᱨᱳᱯ ᱨᱮ; ᱧᱤᱛ ᱜᱚᱴᱟ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ, ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱥᱟᱢᱟᱝᱼᱠᱚᱧᱮ ᱮᱥᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱳᱥᱤᱭᱟᱱᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ
ᱯᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱥᱤ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧᱤᱱᱫᱳᱼᱤᱣᱨᱳᱯᱤᱭᱟᱱ
ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱩᱯ
ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ
ᱟᱭᱮᱥᱳ ᱖᱓᱙ᱼ᱒ / roa
ᱞᱤᱝᱜᱩᱣᱟᱥᱯᱷᱮᱭᱟᱨ51- (phylozone)
ᱜᱽᱞᱚᱴᱴᱚᱞᱚᱜᱽroma1334[᱑]
Detailed SVG map of the Romance-speaking world.svg
  ᱚᱯᱷᱤᱥᱤᱭᱟᱞ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ
  ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱮ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱟᱶ ᱚᱯᱷᱤᱥᱤᱭᱟᱞ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ
  ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱥᱮ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰᱟᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱤᱣᱨᱳᱯᱤᱭᱟᱱ ᱨᱳᱢᱟᱱᱥ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ

ᱧᱩᱛᱩᱢᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱥᱮ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱱᱮᱵᱮᱛᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱱᱟᱜᱟᱢᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱢᱮᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

  1. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Romance". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. {{cite book}}: Unknown parameter |chapterurl= ignored (help)