ᱩᱡᱽᱡᱮᱱ ᱠᱷᱚᱸᱰ

ᱩᱡᱽᱡᱮᱱ ᱠᱷᱚᱸᱰ ᱫᱚ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱚᱫᱷᱭᱚ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱪᱟᱪᱞᱟᱣ ᱚᱛᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱩᱡᱽᱡᱮᱱ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱸᱰ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱟᱪᱞᱟᱣ ᱦᱮᱰᱠᱩᱣᱟᱴᱚᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱒᱐᱐᱕ ᱥᱟᱞ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ, ᱠᱷᱚᱸᱰ ᱨᱮ ᱫᱮᱵᱟᱥ, ᱢᱟᱸᱫᱽᱥᱚᱨ, ᱱᱤᱢᱚᱪ, ᱨᱚᱛᱞᱚᱢ, ᱥᱟᱡᱟᱯᱩᱨ, ᱟᱜᱚᱨ ᱟᱨ ᱩᱡᱽᱡᱮᱱ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱩᱡᱽᱡᱮᱱ ᱠᱷᱚᱸᱰ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱚᱠᱥᱟ

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱩᱡᱽᱡᱮᱱ ᱠᱷᱚᱸᱰ