ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ! ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱧ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾

  • ᱟᱥᱟᱭᱮᱫᱼᱟᱹᱧ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭᱮᱢ ᱵᱩᱡᱷᱟᱣᱮᱫᱼᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱚᱞ ᱠᱚᱢ ᱛᱚᱝᱜᱮ (continue) ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱾
  • ᱡᱟᱦᱟᱸᱱᱟᱜ ᱟᱱᱟᱴ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱠᱚᱢ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱤᱧᱟᱜ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮ ᱵᱚᱞᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱩᱠᱤ ᱠᱚᱢ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱥᱟᱛᱞᱟᱜ ᱟᱨᱫᱚᱲᱦᱟᱧ ᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟᱢᱮᱫ ᱢᱮᱭᱟ --- ᱤᱧᱜᱮ --Ramjit Tudu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 09:19, 27 ᱟᱜᱚᱥᱴ 2018 (UTC)

  • ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱥᱩᱱᱫᱚᱨ ᱢᱳᱦᱚᱱ ᱥᱳᱨᱮᱱ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱧᱮᱞ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱧ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱮᱫᱼᱟ, ᱟᱝᱥ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱵᱤᱱ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱤᱧ ᱜᱮ R Ashwani Banjan Murmu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 15:57, 28 ᱟᱜᱚᱥᱴ 2018 (UTC)