ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱭᱳ ᱡᱤᱵᱽ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱠᱳᱣᱟᱜ ᱱᱩᱱᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣᱜ ᱠᱟᱱ ᱯᱩᱸᱰ ᱫᱟᱜ ᱾ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱡᱚᱢ ᱪᱮᱫ ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟᱜᱮ ᱡᱤᱵᱽ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱠᱳᱣᱟᱜ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱩᱱᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣᱜ ᱛᱚᱣᱟᱫᱚ ᱟᱴᱠᱟᱴᱟ ᱛᱚᱭᱟᱠᱳ ᱢᱮᱛᱟᱜ-ᱟ ᱡᱟᱸᱦᱟ ᱧᱩ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱡᱤᱵᱽ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱲᱮ ᱛᱟᱠᱚ ᱰᱷᱮᱨᱚᱜᱼᱟ ᱾

ᱜᱞᱟᱥ ᱯᱮᱨᱮᱪ ᱜᱟᱹᱭ ᱛᱚᱭᱟ

ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱡᱟᱱᱳᱣᱟᱨ ᱠᱳᱣᱟᱜ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱳᱣᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱖᱐᱐ ᱠᱳᱴᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱛᱚᱣᱟ ᱥᱮ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱟ ᱾ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮ ᱡᱚᱛᱚᱠᱷᱚᱡ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱛᱚᱣᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱛᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱢᱜᱮᱠᱚ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱟ ᱾ ᱱᱤᱣᱡᱤᱞᱮᱱᱰ ᱟᱨ ᱚᱥᱴᱨᱮᱞᱤᱭᱟ ᱡᱚᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱛᱚᱣᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱠᱚ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱟ ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱯᱚᱨᱮ ᱪᱤᱱ, ᱢᱮᱠᱥᱤᱠᱳ ᱟᱨ ᱡᱟᱯᱟᱱ ᱡᱚᱛᱚᱠᱷᱚᱡ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱛᱚᱣᱟ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱠᱚ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱟ ᱾

ᱛᱚᱣᱟ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱯᱟᱹᱭᱠᱳᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱛᱚᱣᱟ ᱥᱮᱛᱮᱧ ᱥᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱩᱯᱟᱹᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱮᱢᱚᱜ ᱡᱟᱱᱣᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱦᱟᱨᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱤᱵᱽ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱚᱣᱟ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱥᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱾

ᱡᱚᱛᱚ ᱛᱚᱣᱟ ᱟᱱ ᱡᱤᱵᱽ ᱨᱤᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱜᱮ ᱱᱩᱱᱩᱭᱟᱠᱚ ᱾ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸ ᱛᱚᱣᱟ ᱧᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱤᱵᱽ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱚᱣᱟᱠᱳ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱜᱮᱭᱟ ᱾

ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱽ ᱛᱮ ᱛᱚᱣᱟᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱛᱚᱨᱟ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱥᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱛᱚᱣᱟ ᱱᱩᱱᱩᱭ ᱠᱚ ᱡᱤᱵᱽ ᱫᱚ ᱮᱠᱮᱱ ᱛᱚᱭᱟ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱮᱠᱳ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ᱾ ᱟᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱚᱣᱟ ᱠᱳ ᱧᱩᱭᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱟᱨᱟᱭᱟ᱾ ᱜᱟᱹᱭ, ᱵᱤᱛᱠᱤᱞ, ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱥᱮ ᱵᱷᱤᱰᱤ ᱛᱚᱣᱟᱜᱮ ᱧᱩ ᱫᱚ ᱜᱟᱱᱚᱜ-ᱟ᱾ ᱛᱚᱣᱟ ᱧᱩ ᱵᱷᱮᱜᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱛᱚᱣᱟᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱚᱢ ᱡᱤᱱᱤᱥᱠᱳ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜ-ᱟ᱾

ᱜᱚᱱᱚᱝᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱤᱱ ᱯᱟᱨᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱛᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱫᱚ ᱰᱷᱮᱨᱚᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱱᱚᱞᱠᱚᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱵᱮᱸᱜᱚᱞᱤ ᱣᱤᱠᱤ

ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱟᱱᱟᱰᱥᱟᱯᱲᱟᱣ