ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱢᱮᱱᱩ ᱡᱷᱤᱡᱽ ᱢᱮ

ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ
ᱢᱤᱫ ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ
Crystal Project Tutorials.png ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱠᱚᱴᱟᱵᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱞᱤᱱᱢᱮ

ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱟᱠᱷᱲᱟᱤᱢᱮᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭᱞᱚᱜᱤᱱ/ᱱᱟᱶᱟ ᱮᱠᱟᱶᱩᱴ ᱛᱮᱭᱟᱨ

 
Communauté silhouette.svg ᱱᱟᱶᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱪᱮᱫᱚᱜ ᱢᱮ

ᱮᱦᱚᱵᱵᱟᱰᱟᱭᱡᱚᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟᱚᱞ ᱨᱮ ᱥᱚᱦᱚᱫᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱ ᱚᱱᱚᱞ ᱞᱤᱥᱴᱤ

ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟᱜ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱦᱚᱵ ᱪᱤᱠᱤ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱛᱷᱚᱠ ᱪᱮᱛᱟᱱᱨᱮ ᱞᱤᱱᱢᱮ

᱐-᱙
ᱛᱷᱚᱠ
ᱱᱟᱶᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱚᱞᱢᱮ:

 ᱞᱟᱦᱟᱛᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱢ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱱᱟᱶᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱮᱢ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ

ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱚᱱᱚᱞᱠᱚ
ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱚᱱᱚᱞᱠᱚ
ᱢᱚᱦᱟᱛᱢᱟ ᱜᱟᱱᱫᱷᱤ

ᱢᱚᱦᱟᱛᱢᱟ ᱢᱚᱦᱚᱱᱫᱟᱥ ᱠᱚᱨᱚᱢᱪᱟᱸᱫᱽ ᱜᱟᱱᱫᱷᱤ ᱫᱚ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱢᱤᱫ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱵᱤᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱤᱝᱨᱮᱡᱽ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱚᱵᱚᱞ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱩᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱰᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱴᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱩᱞ ᱥᱮᱝᱜᱮᱞ ᱮ ᱥᱟᱞᱜᱟᱣ ᱞᱮᱫ ᱟᱨ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱚ ᱑᱙᱔᱗ ᱨᱮ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱞᱟᱲᱟᱣ ᱨᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱮᱱᱮᱢ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱜᱚᱨᱚᱡᱽ ᱛᱮ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ "ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱵᱟᱵᱟ" (Father of nation) ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱭᱟ ᱾


ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱢᱮ...


ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ
ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ
ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱚᱨᱦᱚᱸ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱭᱢᱟ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ ᱮᱢ ᱦᱩᱭᱱᱟ᱾
ᱵᱟᱰᱟᱭᱟᱢ?
ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ
ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱩᱞ ᱫᱚ ᱛᱤᱥ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ?
  • ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟᱨᱮ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟ ?
  • ᱵᱟᱰᱟᱭᱟᱢ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱟᱴᱠᱚᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱾
ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ
ᱦᱟᱯᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ
RUS-2016-SPB-Monument to Nicholas I of Russia.jpg
ᱱᱤᱠᱚᱞᱟ ᱦᱟᱜ ᱢᱚᱱᱩᱢᱮᱱᱴ (ᱨᱩᱥᱤᱭᱟ)ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱱᱚᱞ
ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱱᱚᱞ
ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ?"ᱟᱢᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱫᱮᱞᱟ ᱚᱞ ᱢᱮ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱾

  • ᱟᱢᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢ ᱜᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ-ᱮ ᱦᱟᱨᱟᱭᱟ ᱿


ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱮᱯᱮᱨ-ᱦᱮᱸᱰᱮ ᱫᱮᱭᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱾
ᱫᱮᱵᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱢᱤᱫ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱮ ᱿"

ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱢᱮ