ᱛᱟᱞᱤᱵᱟᱱ ᱟᱹᱜᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ

ᱛᱟᱞᱤᱵᱟᱱ ᱟᱹᱜᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱟᱹᱜᱩᱣᱟᱹᱱᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱯᱚᱰ ᱚᱠᱛᱚ
ᱢᱩᱞᱞᱟ ᱳᱬᱟᱨ ᱯᱟᱛᱭᱟᱹᱣ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱚᱢᱟᱱᱰᱚᱨ
  • ᱛᱟᱞᱤᱵᱟᱱ ᱵᱩᱱᱤᱭᱟᱹᱫᱤᱭᱟᱹ ᱟᱨ ᱟᱫᱷᱭᱟᱛᱬᱤᱠ ᱟᱹᱜᱩᱣᱟᱹ
  • ᱟᱯᱷᱜᱟᱱᱤᱥᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱒᱐᱑᱓ ᱨᱮ ᱜᱚᱡ ᱮᱱᱟᱭ ᱾ ᱒᱐᱑᱕ ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱟᱯᱷᱜᱟᱱ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱟᱨ ᱛᱟᱞᱤᱵᱟᱱ ᱟᱹᱢᱟᱹᱞᱤ ᱠᱚ ᱟᱡᱟᱜ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱱᱤᱥᱴᱟᱹ ᱠᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱾[᱑]
ᱢᱩᱞᱞᱟᱦ ᱟᱠᱷᱛᱳᱨ ᱢᱚᱱᱥᱩᱨ ᱯᱟᱛᱭᱟᱹᱣ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱚᱢᱟᱱᱰᱚᱨ
  • ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱒᱐᱑ ᱕ᱨᱮ ᱵᱟᱪᱷᱚᱱ ᱞᱮᱱᱟᱭ
  • ᱭᱩ ᱮᱥ ᱰᱨᱳᱱ ᱛᱮ ᱢᱮ ᱒᱐᱑᱖ ᱨᱮ ᱜᱚᱡ ᱮᱱᱟᱭ ᱾ ᱭᱩ ᱮᱥ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ, ᱟᱯᱷᱜᱟᱱ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ, ᱟᱞ ᱠᱮᱣᱫᱟ ᱟᱡᱟᱜ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱠᱳ ᱱᱤᱥᱴᱟᱹ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾
ᱢᱟᱣᱟᱞᱟᱣᱤ ᱦᱤᱵᱟᱛᱩᱞᱞᱦᱟ ᱟᱠᱷᱩᱱᱫᱡᱟᱫᱟ ᱯᱟᱛᱭᱟᱹᱣ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱚᱢᱟᱱᱰᱚᱨ
  • ᱢᱮ ᱒᱐᱑᱖ ᱨᱮ ᱵᱟᱪᱷᱚᱱ ᱞᱮᱱᱟᱭ , ᱟᱡ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱭᱩ ᱮᱥ ᱰᱨᱚᱱ ᱛᱮᱜᱚᱡ ᱦᱚᱪᱚ ᱮᱱ ᱛᱟᱴᱚᱢ.

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛᱥᱟᱯᱲᱟᱣ