ᱛᱷᱚᱠ:ᱨᱟᱱ ᱫᱚᱨᱮ

ᱱᱚᱶᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱨᱟᱱ ᱫᱟᱨᱮ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱤᱥᱴᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱦᱴᱟᱞᱩ "ᱨᱟᱱ ᱫᱚᱨᱮ"

ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱓ ᱥᱟᱦᱴᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱷᱚᱠᱨᱮ, ᱥᱟᱱᱟᱢᱠᱚᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱓ ᱾